Doop van de Heer – B

Wij verplaatsen ons naar het bijzondere gebeuren van de doop van Jezus door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. In het leven van Jezus ongeveer 30 jaar later. Zonder veel te zeggen geeft Jezus daar zijn visitekaartje af. Daar maakt Jezus duidelijk wat Hem beweegt en wie Hij is doordat Hij tussen mensen gaat staan en zich laat dopen.

Na 30 jaar in de verborgenheid van Nazareth verbleven te hebben, treedt Jezus in de openbaarheid. Vanaf dat moment zijn ons de woorden overgeleverd, die Hij sprak en de daden die Hij stelde. Vanaf dat moment geeft Jezus aan zijn zending om Gods mensenliefde aan ons te schenken vorm en gestalte.

Jezus toont allereerst zijn mentaliteit van solidariteit door zich te laten dopen door Johannes, Zijn achterneef die tot dan toe in de woestijn een streng en ascetisch leven heeft geleid. Als strenge asceet doet Johannes de Doper een oproep tot de mensen om zich te bekeren. Hij vraagt de mensen om in een symbolisch gebaar alle smetten die op het eigen leven kleven, af te wassen en herboren uit het water op te staan. Johannes maakt indruk op de mensen. In een lange rij wachtten zij op hun beurt om bij Johannes hun zonden te belijden en gedoopt te worden.

En dan staat er plotseling de schuldeloze Jezus, die het doopsel niet nodig heeft, toch in die rij van mensen. De Zoon van God verheft zich niet boven ons, maar gaat staan in die rij van rouwmoedige mensen.

Voor deze mensen is Jezus gekomen als hun Redder en Verlosser. Met deze mensen toont Jezus zich solidair. Ook Jezus laat zich dopen. Hij daalt af in het water en op het moment, dat Hij uit het water opstijgt, gaat de hemel open en klinkt de stem van de hemelse Vader: “Dit is mijn veelgeliefde Zoon.” Zo maakt de hemelse Vader bekend, wie Jezus is. In Jezus is het God zelf die ons heeft opgezocht. Jezus: Immanuël: God-met-ons. God is naar ons toegekomen. Meerdere keren zal Jezus verklaren, dat Hij niet gekomen is om te oordelen, maar dat Hij mens geworden is om te redden. God gaat naast iedere mens staan, wie dan ook.

Maar God dringt zich nooit op. Hij wacht op onze reactie. Daarom werkt God niet met indrukwekkende middelen. Hij gebruikt niet de sterke arm. God zet geen mens onder druk, maar wacht op zijn vrij gegeven antwoord. Hij roept niet en hij schreeuwt niet en op straat verheft Hij zijn stem niet. Het geknakte riet heeft hij niet willen breken en de kwijnende vlaspit niet willen doven. Hij ziet de goede wil en de onmacht. Hij ziet ons vallen en opstaan. Daarom wil Hij ons bijstaan, opdat de kwijnende vlaspit weer opvlamt tot een vuur dat warmte en bezieling uitstraalt. Het geknakte riet wil hij weer stevigheid geven, zodat het weer bestand is tegen de stormen des levens. Hij wil ruggengraat en houvast bieden aan zwakke en gebroken mensen, opdat ze weer rechtop staan in de moeilijkheden van het leven en niet langer neerliggen als schapen zonder herder. Hij wil ons mens laten zijn, zoals God ons bedoeld heeft en ons daartoe het voorbeeld te geven.

Toen Jezus uit het water steeg, klonk de stem van de hemelse Vader: “Dit is mijn veelgeliefde Zoon.” Het zijn woorden aan het begin van het openbaar leven van Jezus. Nu gaat Hij zijn levensopdracht waar maken. In woord en daad zal Hij tonen, dat Hij God is.

Ook wij zijn allen eens uit het doopwater gestegen en ook bij ons doopsel heeft God gezegd: “Jij bent mijn veelgeliefde zoon, mijn veelgeliefde dochter. Ik ben bij je alle dagen van je leven.” Wij mogen op God vertrouwen. Wij mogen ons zijn kind weten. En zoals de profeet het zegt: “Ook al zou een moeder haar kind vergeten, God vergeet ons nooit.” Amen.

Geen absolute macht voor een mens, een koning of regering

Geef Mij je liefde

29ste zondag door het jaar A

Jesaja 45,1.4-6 Mattheus 22, 15-21

Door de kindermoord in Bethlehem is koning Herodes een berucht figuur geworden. Wreedheid is een eigenschap van hem gebleven tot in zijn laatste dagen. Toen zijn lichaam zozeer door ziekte was aangetast, dat niemand het in zijn buurt kon uithouden vanwege de stank, liet hij 300 aanzienlijke mensen opsluiten. Zij zouden gedood moeten worden op het moment dat hij stierf. Als zijn onderdanen dan al niet zouden treuren om het verlies van de koning, dan zouden ze toch minstens huilen om de dood van deze mensen, zo was zijn redenering.

In diezelfde tijd liet hij ook een aantal mensen straffen, die tegen hem in opstand waren gekomen.

Herodes had namelijk in de Tempel van Jeruzalem een beeld laten aanbrengen van een Romeinse adelaar. In de ogen van het joodse volk was dit iets afschuwelijks. Niet zozeer omdat de…

View original post 600 woorden meer

29ste zondag door het jaar, A, 2020

29ste zondag door het jaar, A.

Moderne mensen gaan kritisch met elkaar om. Mensen op vooruitgeschoven posten kunnen soms zware kritiek te verduren krijgen. Niet iedereen kan kritiek verdragen, ook al is die kritiek terecht. De reactie is dan steeds: “Dat zal ik je betaald zetten.” Afrekeningen vinden blijkbaar niet alleen in het criminele circuit plaats. De politiek kan er ook wat van. En eigenlijk overal waar mensen samen zijn, ontstaan dezelfde conflicten van wraakneming: ”Je komt me nog wel tegen. lk zal het je betaald zetten. Wacht maar.”

Zo hadden ook de Joodse leiders goed begrepen, dat Jezus hen regelmatig een spiegel voorhield om hun eigengereidheid te ontmaskeren. Maar door Jezus wilden ze zich de les niet laten lezen. Vandaag is het zover en spannen ze Jezus een val. Met listigheid leggen ze aan Jezus een gevoelig en kunstig bedacht dilemma voor. Om Jezus argeloos te maken, willen ze Hem vleien. “Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen.”

Maar als de vos de passie preekt, moet de boer op zijn kippen passen. Zo ook hier: Zeg ons daarom: ”Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?” Ja of neen. Een vraag, zo slinks gesteld, dat welk antwoord Jezus ook geeft, Hij in de val zit. Maar het spelletje mislukt.

Belasting betalen aan de keizer? “Ach wat”, zegt Jezus, “geef toch aan de keizer wat van hem is. God zit wel op iets anders dan op geld te wachten!” God is daarentegen de God van levende mensen, van mensen met een warm kloppend hart. Wij zijn mensen die de beeldenaar van God in ons hart dragen. God verwacht van ons geen reactie met geld maar met het hart, dat wij in Hem geloven en onze naaste beminnen.

De apostel Paulus verwoordt het heel kernachtig: “Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij de naam van mensen noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus.”

Op deze missiezondag willen wij dat de blijde boodschap van Jezus wereldwijd wordt verspreid, dat alle mensen op aarde mensen van God zijn. Daarmee blijven zij een bijzondere waarde behouden en worden ze niet aan geld ondergeschikt gemaakt. Niet het geld mag de wereld overheersen, maar Gods liefde moet de norm zijn, waardoor deze wereld wordt tot koninkrijk Gods. Wij hebben als gelovigen de opdracht om mee te werken aan de vestiging van Gods Koninkrijk op aarde. Daarvan zijn we ons op deze zondag zeer bewust.

Bezinning op het Woord 2020, blz. 39-40.

Uitgenodigd tot die Maaltijd des Heren – 28ste zondag, A

De parabel die we zojuist hoorden is zeer troostrijk! ‘De maaltijd van de Heer’ vindt plaats. God laat zich niet van de wijs brengen. Mensen kunnen zichzelf weliswaar buitensluiten, maar zij kunnen ‘de maaltijd des Heren’ niet tegen houden… Dit is een belangrijke en hoopvolle boodschap voor ons allen. Ik krijg wel eens de indruk dat velen vandaag de dag moe geworden zijn. Ze hopen niet meer op God, vertrouwen Hem niet meer, noch zijn beloften aan ons gedaan. “Het heeft toch allemaal geen zin?” “We schieten er geen steek mee op. Waarom dan toch nog als een van de weinigen in de familie doorgaan? En op het werk verklaren ze je voor gek wanneer je toch nog iedere week naar de kerk gaat? En misschien is het ook wel zo dat de anderen die inmiddels afgehaakt hebben, gelijk hebben…”

Met dergelijke bewoordingen is er dwars door onze parochies heen moedeloosheid merkbaar. Zo brandt het laatste restje geloof bij velen langzaam op. Jezus nodigt ons uit, om ons niet van de wijs te laten brengen… De maaltijd des Heren gaat desondanks door…, en wij zijn daartoe uitgenodigd! Nieuwe gasten komen van de hoeken van de straten, van de kruispunten van de wegen. Een merkwaardig gezelschap dat daar bijeenkomt: goeden en slechten. Een ding hebben ze gemeenschappelijk – een ding is slechts van belang – ze laten het als een weldaad, als een genadegave over zich heenkomen… ook ik wil daarbij horen… al moet ik dat merkwaardig gezelschap accepteren, mensen die ik mezelf ook niet uitgezocht heb. Hoofdzaak is: ik ben erbij!

Het is echter mogelijk dat ik op de bekoring inga en die uitnodiging afwimpel. Want ik besef: toentertijd was deze parabel voor de Joden bedoeld. Zij waren degenen die het eerst genodigd werden. Toen zij (de meesten van hen…) die uitnodiging afwezen, ging die over naar de hoeken van de straten en naar de kruispunten, naar de ongelovigen, naar de ‘heidenen’, naar ons. Zou zich datzelfde niet kunnen herhalen? Dat wij nu de eerstgenodigden zijn en dat wij die uitnodiging afwijzen? Waarom wimpelen de eerstgenodigden die eigenlijk af: “Ze gingen weg, de één naar zijn akker, de ander naar zijn zaken”? Die uitnodiging kwam hen blijkbaar niet gelegen tijdens de drukte van hun alledaagse bezigheden… Liever die kortstondige, consumptieve interesses dan een langdurige levensinzet… groei… ontwikkeling. Zitten we daarmee niet heel dicht bij de dag van vandaag? Het doet me denken aan mensen die alles, ja zelfs hun gezinsleven, opofferen aan hun drukke werkzaamheden; die zich tevreden stellen met het feit dat onze wereld enkel naar geld en macht kijkt? Ja, er zijn er zelfs die vandaag de dag de boodschappers afranselen, omdat hun blijde boodschap hen stoort in hun drukke bezigheden, in hun macht. Men wil liever niet gestoord worden.

Waar ontdekken wij onszelf nu in deze parabel? Waar bevind ik mij? Ik draag wat van allen in me mee: Ik ben de door God genodigde van de straat en het plein gehaald; met weldaden overladen, niet vanwege eigen verdiensten, vanwege rang of stand. Ik ben misschien hopelijk ook wel een beetje als de gezant, die anderen uitnodigt om mee te komen…

Ik ben echter ook degene die de uitnodiging telkens weer afwijst, omdat ze soms zo storend is; die zich goed gesetteld heeft en zonder kleerscheuren volgens het Evangelie wil leven… Ja, die scheidslijn gaat dwars door mij heen.

Zo kunnen we de uitnodiging van het Evangelie van vandaag verstaan, opdat we opveren uit onze gemakkelijke stoel en moed vatten, opdat we getroost op weg blijven gaan die ander, met elkaar. We hebben elkaar nodig omdat ieder persoon op zijn of haar plaats ook vaak maar alleen staat…

Om terug te keren bij het begin: die Maaltijd des Heren gaat echt wel door… God vindt zijn gasten heus wel. En wij mogen daarbij zijn, wanneer we dat maar echt willen, nu en… voor altijd.

pastoor Geudens

18de Zondag door het jaar, A.

H. Evangelie Matteüs 14,13-21

Op dit bericht voer Jezus vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar het gerucht hiervan drong tot het volk door en het ging Hem te voet uit hun steden achterna. Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken.

Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen eten te gaan kopen.’

‘Het is niet nodig dat zij weggaan,’ zei Jezus hun, ‘geeft gij hun maar te eten.’ Doch zij antwoordden: ‘Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen.’ Waarop Jezus sprak: ‘Brengt die dan hier.’

En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou neerzetten op het gras. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en de leerlingen gaven ze weer aan het volk.

Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer vijfduizend mensen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend.

 Bezinning

Wij bevinden ons in de vakantietijd. Scholen en bedrijven hebben in de coronatijd voor even hun poorten gesloten. Verenigingen maken ook een pas op de plaats. Velen hebben ernaar uitgezien. Even niet door de agenda gedicteerd worden. Even tijd voor jezelf en voor elkaar. Vakantie is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacare” wat betekent: tijd hebben voor. Aandacht besteden aan datgene wat er zo vaak bij inschiet. Wij krijgen door drukte de kans niet om eens na te denken over ons leven en hoe wij aan ons leven verder vorm willen geven. Wie wil daarom niet van tijd tot tijd eens even alleen zijn? Even rust om op verhaal te komen? Maar dan kan er toch plotseling een beroep op je worden gedaan. Dat speelt in elk gezin. Voor kinderen zijn vader en moeder dag en nacht in functie. Ouders zijn hun toeverlaat, hun houvast.

Ook Jezus heeft behoefte om even wat rust (vakantie) te nemen: “Hij voer in een boot naar een eenzame plek om alleen te zijn.” Maar het gaat met Jezus niet anders dan zo vaak met ons in onze vakantietijd. De mensen blijven beslag leggen op zijn aandacht en tijd. Zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna. Zij hebben van Jezus gehoord. Zij faam is Hem al vooruitgesneld. De mensen hopen, dat Jezus hun redder is in hun zorgen. Misschien is het ook nieuwsgierigheid en willen zij Jezus eens aan het werk zien. Maar zoals mensen van alle generaties, zo hebben ook deze mensen in het evangelie hun zorgen, leed en verdriet. Zij hebben gehoord van deze wonderdoener Jezus uit Nazareth, die blinden doet zien en lammen doet lopen en die voor ieder een goed woord heeft. Deze Jezus kan misschien ook hen helpen in hun zorgen en nood en zij gaan naar Hem op zoek. Zelfs dan, als Jezus een ogenblik alleen wil zijn, laten zij Hem niet met rust en lopen achter Hem aan.

De reactie van Jezus luidt echter niet: “Nu even niet. Nu denk Ik eens even aan Mijzelf alleen.” Neen; wij lezen: “Toen Hij bij zijn landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun zieken.” Jezus voelt diep medelijden, want Jezus kan enkel vanuit liefde reageren. Hij ís de liefde Gods voor ons mensen. Hij ziet deze menigte niet als een massa, maar Hij beziet ieder mens afzonderlijk in de ogen met zijn ogen van liefde. Jezus zoekt oogcontact met hen. Jezus ziet, hoe iedere mens zijn/haar levensverhaal heeft van vreugde en verdriet. Hij ziet de honger in hun ogen naar liefde, naar troost, naar houvast en genezing.

Daarom onderbouwt Jezus zijn aandacht voor onze menselijke honger naar geluk met een wonderteken. Hij geeft voedsel aan de grote menigte. Zijn liefde voor ons vermenigvuldigt Hij en voor iedereen persoonlijk heeft Hij een overvloedig dagrantsoen: vijf broden en twee vissen. Jezus liefde is nooit mondjesmaat. “Allen aten tot ze verzadigd waren en aan overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op.”

Wij weten, hoe Jezus op de avond vóór zijn lijden dit teken heeft vernieuwd. Ook toen heeft Hij brood gebroken, maar erbij gezegd: Dit is Mijn Lichaam.” En Hij heeft de beker met wijn laten rondgaan met de woorden: “Dit is Mijn Bloed, het teken van het altijddurende Verbond”.

Het is het Voedsel tot eeuwig leven!

Zo wil de Heer de diepste honger in ons met overvloedige liefde stillen. Daarom zijn wij nooit meer alleen. Dan kan de Heer leven in het diepst van ons hart en dan gaan wij vanzelf op Hem lijken en worden ook wij tot mensen van zelveloze goedheid en liefde die willen leven voor de ander. Amen.

Vgl bron

 

 

 

 

13de Zondag door het jaar, Jaar A

13de Zondag door het jaar. Jaar A. 2020.
naasteOp het eerste gezicht lijkt het een vreemd evangelie. Enerzijds roept Jezus op Hem meer te beminnen dan vader of moeder, zoon of dochter; anderzijds roept Hij op een profeet, een deugdzaam mens of een van de kleinen op te nemen. Moet iemand wel zijn eigen ouders of kinderen links laten liggen omwille van Jezus, maar tegelijkertijd zorg dragen voor anderen? Het moge duidelijk zijn dat Jezus zoiets nooit heeft bedoeld te zeggen. Maar… wat wil Hij dan wel zeggen? Wat houdt Hij ons voor met deze raadselachtige woorden?

Jezus roept ons op tot het maken van een radicale keuze voor Hem. Hij komt op de eerste plaats en niemand anders. Klinkt dit niet een beetje verwaand en aanmatigend? Neen, want Jezus is Gods Zoon, die mens is geworden, zoals wij. Hij is het die van zichzelf mag zeggen: ”Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.” Alleen via Jezus kunnen wij bij God komen en het eeuwig leven bereiken. Nergens anders kunnen wij dus het heil vinden dan bij Hem alleen. Vandaar Jezus’ oproep tot het maken van een radicale keuze voor Hem.

De personen die menselijkerwijs het dichtst bij ons staan, zijn onze ouders of onze kinderen. Jezus echter staat nóg dichter bij ons. Vandaar de eerste plaats die Hij inneemt.

Ook voor Jezus als mensgeworden Zoon stond de hemelse Vader op de eerste plaats. Hij zei of deed niets zonder eerst Zijn hemelse Vader in het gebed te hebben geraadpleegd. Hij wilde slechts Zijn wil vervullen. Vanuit dit persoonlijke contact met God onderhield Jezus levendige contacten met de mensen voor wie Hij gekomen was. Hij sprak tot hen. Hij genas hen. Hij voedde hen. Uiteindelijk gaf Hij Zijn leven voor hen.

Hetzelfde geldt nu ook voor ons. Vanuit ons geloof in Jezus Christus mogen wij uitgaan naar onze medemensen om hen te dienen. Ons geloof wordt aldus vertaald in concrete daden van naastenliefde. Maar ook daarbij komt God altijd op de eerste plaats. In de naastenliefde laten we zien dat wij geloven in God die liefde is. Niemand mag daarom uitgesloten worden van onze liefde. Onze liefde moet een weerspiegeling zijn van Gods liefde en God houdt van alle mensen.

Ouders moeten vanuit Gods liefde zorg dragen voor hun kinderen, en kinderen voor hun ouders. Maar Gods liefde beperkt zich niet alleen tot hen; ook anderen delen in Gods liefde, wanneer ze profeet zijn en dus Gods woord verkondigen, wanneer ze deugdzaam zijn of wanneer ze leerlingen en volgelingen van Christus zijn. Wij zijn er om zorg te dragen voor elkaar.

Waarom? Omdat God het zo wil! En God beloont onze goede daden: ”Wie één van deze kleinen, al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij Mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.” Welk loon? Het loon van het eeuwig leven!

De Rozenkrans – Info voor preek

“We hebben tegenwoordig een strijd in de wereld, die velen niet willen kennen; een geestelijke strijd. En deze is nog erger dan alle anderen. Een van de gevaarlijkste satanische aanvallen stort zich op de Kerk en op alles, dat de naam Christelijk draagt, het overvalt de wereld, en deze laatste is het slachtoffer van een duivelse bezetenheid. In het zicht van dit gevaar blijf ik, de Koningin van de Heilige Rozenkrans, zegevierend in alle grote veldslagen van de Christenheid. Gij zult mij nooit tevergeefs aanroepen.” – Zo sprak de Moeder Gods in Kerizinen op 7 oktober 1961. Zij sprak duidelijk van een strijd of oorlog, een weliswaar geestelijke strijd.

Voor een strijd zijn echter ook wapens noodzakelijk. Hoe groter en sterker de vijand is, des te machtiger, aan strijd en vijand aangepaste wapens men nodig heeft. Maria is echter niet voor niets de meest wijze en verstandigste Koningin.

Als zij ons tot de strijd oproept, en wel tot de strijd tegen Satan, dan zorgt zij ook voor passende wapens, die zij zelf uitgevonden heeft. Het gaat om een geestelijke strijd, en daarvoor hebben wij ook een geestelijk wapen nodig, dat zo sterk en machtig is, dat het alle aanslagen en aanvallen van de Satan vermag te vernietigen. Dit wapen is de Heilige Rozenkrans.

Strijd en wapen. Het is eigenlijk niets nieuws, geen nieuwe boodschap, alleen de herhaling van die in de H.Schrift staat, haast ononderbroken leert zij ons, dat wij altijd tegen de Boze moeten strijden. Zo lezen wij in het boek Job: “Strijd is het leven van de mens op aarde.” Jezus zelf heeft zeer dikwijls over deze strijd of dit gevecht gesproken.

De H.Paulus beschrijft tot in details deze strijd in zijn brief aan de Efeziërs (6.10-18). Hij schrijft: “Ten slotte! Weest sterk in de Heer en in zijn sterke kracht! Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen heerschappijen en machten, tegen wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht. Grijpt daarom naar de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden op de boze dag, en pal te blijven staan, na alles te hebben volbracht. Op dan! Uw lenden omgord met de waarheid, en het pantser der gerechtigheid om; de voeten geschoeid met bereidwilligheid voor de blijde Boodschap van vrede; het schild van het geloof steeds voor u uit, om al de vurige pijlen van de Boze te kunnen smoren; grijpt naar de helm van het heil en het zwaard van de Geest; dit is het woord van God. Blijft bidden in de Geest, te allen tijde met gebed en smeking in allerlei vorm; draagt daarbij zorg, om ook met grote volharding voor alle heiligen te blijven bidden.”

Waarom deze nooit aflatende strijd? Omdat de tegenstander, de vijand van God en onze vijand, ons geen rust laat. In de Openbaring van Johannes lezen wij: “Wee echter de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald… Nu ontstak de Draak in woede tegen de Vrouw; hij maakte zich gereed, om de strijd te voeren tegen de rest van haar kinderen, tegen hen, die de geboden van God onderhouden, en het getuigenis van Jezus bezitten.” (12.12-18) De H.Schrift en de werken van de heilige Kerkleraren bevestigen de nooit rustende boosheid, wreedheid en arglist van de hel, die, als het mogelijk was, alle leden van de H.Kerk in de eeuwige verdoemenis zou willen sleuren. Het gaat om een strijd, die velen niet willen kennen, zoals de Moeder Gods het in Kerizinen geopenbaard heeft.

Nu bekijken wij in het kort, hoe deze strijd voor iedere afzonderlijke ziel uitgevoerd wordt.

De Strijd

Vanaf het ogenblik van de ontvangenis voeren de engelen veel en hevige strijd tegen de duivel om het hun toevertrouwde schepsel te verdedigen. De duivels beweren een recht op dat schepsel te bezitten, omdat het met de erfzonde ontvangen is en daarmee een kind van de vloek is, de goddelijke genade en vriendschap onwaardig, in één woord hun slaaf. De engel daarentegen verdedigt het. Ook al zou het kind met de erfzonde belast zijn, dan heeft het deze door de natuur opgelopen. De schuld ligt bij de eerste ouders, niet bij de wil van het kind. God heeft het ongeacht deze zonde geschapen, opdat het Hem kenne, Hem love, Hem diene en krachtens het lijden en de verdiensten van Christus de eeuwige heerlijkheid verwerven kan. Zulke bedoelingen vermogen enkel de wil van de satan geenszins te verijdelen. (Zr. Maria van Agreda. B.7. hfdst.15)

Dikwijls doen de duivels gelden, dat de ouders bij de verwekking van het kind niet de juiste bedoeling en mening gehad hebben. Gaat het om echtelijke kinderen, dan doen de engelen gelden, dat de ouders het H.Sacrament van het Huwelijk en de zegen van de Kerk ontvangen hebben. Bezitten de ouders bovendien zekere deugden; milddadigheid voor de armen, barmhartigheid, vroomheid en de verdiensten van andere goede werken, dan gebruiken de engelen deze als wapens tegen de boze geesten, om op die manier hun beschermelingen te verdedigen.

Hebben de ouders zelf generlei verdiensten of deugden, zijn zij integendeel zondig en slecht, dan voeren de engelen tot bescherming van het arme schepsel de verdiensten van zijn voorouders, grootouders, broers en zusters, de gebeden van vrienden en van de H.Kerk aan.

Al deze gevechten alsook de daarbij gebruikte wapens zijn van geestelijke aard, zoals ook de goede en kwade engelen geestelijke wezens zijn. De machtigste wapens tegen de kwade geesten zijn de goddelijke waarheden en geheimen: Gods Waarachtigheid! Het geheim van de Allerheiligste Drievuldigheid, de geheimen van Onze Heer Jezus Christus, de Verlossing (zie de geheimen van de Rozenkrans), Zijn oneindige Liefde, waarmee Hij ons bemind en verlost heeft. Verder de Heiligheid en zuiverheid van de Allerheiligste Maagd Maria. Haar geheimen (Rozenkrans) en verdiensten. Over deze geheimen verkrijgen de kwade geesten tijdens deze strijd nieuwe inzichten. Daartoe worden zij door de engelen en door God zelf gedwongen. Dan gebeurt het, dat, zoals de H. Jacobus zegt, de duivels geloven en beven. Deze waarheden verschrikken en pijnigen hen dermate, dat zij, om niet te veel daarop te hoeven letten, zich in de afgrond storten. Wegens hun haat tegen de geheimen van Jezus Christus (de geheimen van de Rozenkrans) zijn de kwade geesten door de gedachten hieraan meer gepijnigd dan door het vuur dat hen kwelt. (Zr. Maria van Agreda)

De aanvallen van de kwade geesten alsmede de verdediging door de Heilige Engelen worden na de geboorte van het kind voortgezet. De duivel wendt alle middelen aan, het H.Doopsel te verhinderen. Doch de onschuld van het kind schreit tot de Heer met de woorden van Koning Ezechias: “Heer, ik lijd geweld, sta mij toch bij in mijn nood” (Is.38.14).  Zo roepen de engelen in naam van het kind. 0p deze leeftijd waken de engelen met grote zorgvuldigheid over de kleinen, omdat zij zichzelf niet kunnen helpen en omdat zelfs de grootste waakzaamheid van diegenen die zich om hen bekommeren, de dreigende gevaren niet kunnen afwenden.

Diegenen, die het geluk hebben, het H.Doopsel en daarna het H. Vormsel te ontvangen, ondervinden aan deze H.Sacramenten een machtige bescherming tegen de hel, krachtens het eeuwigdurend merkteken, dat deze sacramenten schenken, en ook krachtens de genade van de rechtvaardiging, door welke de dopeling als kind van God en erfgenaam van de hemel wedergeboren wordt. Daartoe behoren nog de ingestorte goddelijke en zedelijke deugden, waarmee zij gesierd en gesterkt worden. Uiteindelijk krachtens de deelname aan de overige sacramenten en aan de voorbede van de Kerk, waarin aan hen de verdiensten van Christus en Zijn Heiligen geschonken worden. (Zr. Maria van Agreda)

Heeft de mens het volledig gebruik van zijn verstand verkregen, dan wordt de strijd tussen de kwade en goede engelen nog heviger. Zodra wij namelijk een zonde begaan, zoekt de helse slang met aanwending van al haar arglist het daartoe te leiden, dat wij, voordat wij boete doen, het leven verliezen en dan eeuwig verloren gaan. Konden de mensen zien, hoeveel netten en valstrikken de satan gelegd heeft en wel terwille van hun eigen zonden, dan zouden allen bij iedere stap, die zij doen, sidderen!

Met alle macht zoekt de kwaadaardige vijand te bewerken, dat de mensen hun zonden vermenigvuldigen, zodat de maat van hun schuldenlast snel vol is en de tijd voor boete en die voor het leven voor hun ingekort wordt. De Heilige Engelen echter, die zich over de bekering van de zondaars verheugen, doen alle moeite, de kinderen van de Kerk zoveel mogelijk van het zondigen af te houden. Wanneer het hun desondanks niet gelukt, de zondaars tot bekering te bewegen, vragen zij om bemiddeling bij de Heilige Maagd Maria. Zij smeken Haar, Middelares bij Haar Zoon te zijn en haar hand op te heffen, om de kwade geesten weg te jagen.

Opdat echter de zondaar de goedige barmhartigheid van Maria zich enigermate waardig zou maken, trachten de engelen de hun toevertrouwde zielen een bijzondere vrome aandacht tot de Hemelkoningin bij te brengen en hen tot een of ander goed werk ter ere van Maria te bewegen, waarmee zij het dan aan de Hemelkoningin kunnen opofferen.

Op deze manier ontkomen talloze zielen aan de ketenen van de zonde en daarmee ook aan de klauwen van de helse Draak. Talloos zijn de zielen, die in een zo vreselijke toestand geraken, dat zij de machtige arm van de Hemelkoningin nodig hebben, om daaruit bevrijd te worden. De duivels zijn buiten zich zelf van woede, als zij zien, dat een zondaar Maria aanroept of slechts aan haar denkt. Zij weten, dat, als Maria ingrijpt, Zij de zaak van de zondaar tot de Hare maakt, en dat voor hen dan noch hoop noch een of andere kracht tot tegenstand overblijft. (Zr. Maria van Agreda)

Het Wapen

Hoe echter werkt de Rozenkrans als wapen? Zoals wij het hierboven uitgewerkt hebben, pijnigen de geheimen van de menswording van Jezus Christus en de Verlossing de Satan en alle kwade geesten het meest. Deze geheimen echter zijn niets anders dan de geheimen van de Rozenkrans. Als men dan de Rozenkrans beschouwend en met aandacht bidt, worden de kwade geesten door de H.Engelen, in het bijzonder door de engelbewaarder gedwongen, op deze geheimen te letten. Terwijl echter de beschouwing van deze geheimen voor de kwade geesten onverdraaglijk is, wijken zij direct en storten zich liever in de hel terug. Men moet bijgevolg alle moeite doen, de Rozenkrans eerbiedig en beschouwend te bidden. Dit lukt natuurlijk niet altijd, omdat wij geen engelen maar mensen zijn. Wij moeten ondanks dat in het Rozenkrans-bidden volharden, want als wij ook niet steeds aan de geheimen kunnen denken, is het bidden van de Rozenkrans tenminste nog een zich-aan-God-herinneren, iets bovennatuurlijks, zoals dat Lucia van Fatima in een brief geschreven heeft. Ook dit is voor de kwade geesten pijnlijk.

Alleen al de gebeden van de Rozenkrans, de geloofsbelijdenis, het Onze Vader, het Ere zij de Vader…, het Fatima gebed en bijzonder het zo vaak herhaalde Wees gegroet Maria, pijnigen onuitsprekelijk de Draak en alle kwade geesten, dat dit hen afkeer inboezemt.

Ik wil hier niet nader op de afzonderlijke geheimen ingaan, men zou dan over elk een artikel kunnen schrijven, wat hier te ver gaat. Gedurende de gehele Rozenkrans beschouwen wij het grootste werk van God, de Menswording van Zijn Zoon en de Verlossing van de gevallen mensheid. Heel kort samengevat kunnen wij zeggen, dat wij in de blijde geheimen de onuitsprekelijke nederigheid van Maria en Jezus beschouwen kunnen. Deze nederigheid is voor de vermetele hoogmoed van de Draak en zijn aanhang onverdraaglijk.

In de droeve geheimen kunnen wij de oneindige liefde van God beschouwen. De liefde van God de Vader, die ons zo beminde dat Hij Zijn Zoon voor ons gegeven heeft. De liefde van Jezus Christus, die zich voor ons op het kruis opgeofferd heeft; ook de liefde van de Moeder Gods, die Haar Zoon voor ons gegeven en met Hem alles meegeleden heeft. Omdat de wrede geesten vol van haat zijn, worden zo deze geheimen van Gods oneindige liefde voor hen tot een onverdraaglijke kwelling.

In de glorievolle geheimen beschouwen wij de overwinning van Jezus Christus over de dood en de zonde, de triomf en de verheerlijking van Maria en de nederlaag van Satan. Het zijn opnieuw geheimen, welke de kwade geesten zodanig pijnigen, dat zij zich liever in de hel storten, dan deze verdragen.

Hopelijk begrijpen wij tenslotte, wat voor een machtig wapen wij in handen hebben, als wij de Rozenkrans bidden, bijzonder echter, wanneer wij hen eerbiedig bidden. Zouden alle gelovigen de Rozenkrans met eerbied bidden, dan zouden in weinig minuten alle kwade geesten van de aarde verdreven zijn en een onvoorstelbare vrede zou op de gehele aarde zijn intrek doen.

We hebben begrepen, hoe verschrikkelijk en onverdraaglijk de Rozenkrans voor de kwade geesten is. Daaruit volgt, dat, als iemand tegen het Rozenkransgebed is, hetzij een bisschop, priester of leek, hij een dienaar van Satan en een vijand van God is.

Groot is de kracht van het leger, die niet de degen, maar de Rozenkrans in de hand heeft.” (Pius IX)

Het grote reddingsmiddel, dat dieper ingrijpt dan alle diplomatie, geweldiger werkt dan alle organisaties, is de Rozenkrans. De bidders verrichten meer voor het welzijn van de mensheid dan de redenaars, de organisatoren, de stichters, de secretarissen, de afgevaardigden.” (Leo XIII)

Wij moeten iedere dag de Rozenkrans bidden, het is het gebed, dat Onze Lieve Vrouw op speciale wijze aanbevolen heeft, als het ware als wilde Zij ons voor deze dagen van de duivelse veldtocht daartegen voorbereiden.” (Lucia van Fatima)

De Rozenkrans is voor velen een onbekende. Ook voor hen, die hem bidden. Want men kan hem bidden, zonder hem te kennen. De rozenkrans is niet op de eerste plaats de veelvuldige herhaling van enige gebeden. Hij is voor alles werkelijke beschouwing. Als de tirannen wisten, wat voor een macht wij Rozenkransbidders in de hand hebben, zij zouden de rozenkrans met bedreiging van gevangenis en landuitwijzing verbieden.” (prelaat Robert Mader)

Pater Johannes Dlustusch, SDB, feestdag van de Heilige Rozenkrans, 7 oktober 1980.

Van de Goede Week naar Pasen

WAT AAN JEZUS’ LIJDEN EN STERVEN VOORAFGING

Samenzwering tegen Jezus

Afscheid mei 2011Tijdens zijn aardse leven had Jezus verschillende malen aangekondigd, dat Hij veel zou moeten lijden (zie Mt.15,21-23 en 17,21-22; Mc.8,31-33 en 9,30-31; Lc.9,23-27 en 44-45). Dit lijden zou Hem worden aangedaan door de oversten van de joden, terwijl Hij op de eerste plaats voor het joodse volk gekomen was. De oorzaak zou liggen in het feit dat men Hem niet zou aanvaarden. Al snel bleek tijdens Zijn openbaar leven dat men naar mogelijkheden zocht om Hem uit de weg te ruimen.

De grootste samenzwering tegen Jezus Christus door de geestelijke leiders van de joden begon, toen Hij Lazarus ten leven gewekt had. Géén enkel ander wonder was zó opzienbarend geweest. Aan een man die al vier dagen in het graf lag – en in die warme landen is een lijk al binnen vier dagen in staat van ontbinding – had Jezus het leven teruggegeven. Zo wilde Jezus tonen dat Hij de Heer van het leven is.

Vele joden bekeerden zich door dit wonder. De geestelijke leiders van het volk waren bezorgd, of men echt ging geloven dat Hij de Zoon van God – de Messias – was. De hartstocht had deze leiders overmeesterd; nu wilden ze Jezus doden om zelf de macht te behouden, want zij zagen dat de mensen steeds meer in Jezus gingen geloven. De nijd stak bij hen de kop op. Uit nijd, jaloezie en woede wilden zij een mens doden.

Zij gaan zoeken op welke gronden zij Jezus ter dood kunnen brengen. Want Jezus had alleen maar goede werken gedaan en aan iedereen welgedaan. Men kan toch geen mens vonnissen op grond van zijn goede werken. Het enige wat tegen Jezus ingebracht kan worden, is dat allen in Hem zullen gaan geloven, als Hij in leven blijft!

De geestelijke leiders komen tot het besluit dat men geen rekening moet houden met Zijn onschuld, noch met Zijn rechtvaardigheid, noch met de wet, máár men heeft slechts te doen wat dienstig is voor het algemeen welzijn. De geestelijke leiders van de joden zijn het met elkaar eens en zo, onder mooie voorwendselen, komt men tot de noodlottige samenzwering om Jezus ter dood te brengen.

Men kwam tot de conclusie dat het goed was, als een mens stierf voor het heil van de wereld. Echter daartoe was Jezus op aarde gekomen om voor ons allen te sterven, opdat wij zo het goddelijk leven, dat door Adam en Eva verloren was gegaan, weer terug zouden krijgen. Na de opwekking van Lazarus gaat Jezus naar Jeruzalem, de plaats waar alles voltrokken zal worden.

Het Paasmaal

Het begon zo glorievol. Mensen juichten Hem toe, legden hun kleren op de grond, zwaaiden met palmtakken. Het leek op een feest, waaraan nooit meer een einde aan zou komen. Toch eindigde alles dramatisch…

Daar in Jeruzalem wilde Jezus het Paasmaal vieren met zijn leerlingen. Echter onder zijn leerlingen zat een Judas, de verrader. In Betanië had Maria Magdalena de voeten van Jezus gezalfd met kostbare balsem. Judas was opstandig geworden en had gevraagd, waarom die balsem niet verkocht was om de armen te helpen. Hij vroeg dat niet, omdat hij medelijden met de armen had, maar om zichzelf te verrijken. Judas bewaarde het geld en was een dief. Jezus gaf hem als antwoord: ‘Armen zullen jullie altijd hebben en jullie zullen altijd voor ze moeten verzorgen, maar Ik zal niet altijd lichamelijk bij jullie blijven’.

Judas wilde zich daarvoor wreken. De duivel nam bezit van hem. Hij ging naar de geestelijke leiders en vroeg hoeveel geld zij wilden geven, als hij Jezus aan hen overleverde. Zij boden hem dertig zilverlingen. Van toen af zocht Judas een gunstige gelegenheid om Jezus over te leveren.

Ondanks het feit dat Jezus wist wat er gebeuren gaat, raakte Hij niet ontstemd. In alle rust wilde Hij het Paasmaal vieren. Voor ons het grootste geluk, want met dit Paasfeest wil Jezus gedenken, dat we verlost zijn van de zonde en in staat van genade zijn gekomen. We zijn van straf ontslagen en overgebracht naar de genade. Jezus wil ons geluk, want daarvoor is Hij bij ons gekomen.

Jezus’ voorbeeld van liefde en dienstbaarheid

Jezus verlangt er vurig naar dit Paasmaal te vieren. Dat vurige verlangen komt voort uit Zijn liefde voor ons, voor onze onsterfelijke zielen.

Als zij aan tafel gaan om dit te vieren, legt Jezus Zijn bovenkleed af en omgordt zich met een lendendoek. Hij gaat het nederigste werk verrichten, wat normaal een slaaf doet. Hij schaamt zich niet om de voeten van Zijn leerlingen te wassen. Hij wil ons een voorbeeld geven van dienstbaarheid. Zo komt Jezus ook bij Petrus. Nog maar pas kortgeleden had Petrus beleden dat Jezus de Zoon van de levende God was. Nu knielt Jezus neer voor Petrus om hem de voeten te wassen. Petrus ziet verontwaardigd toe en zegt dan dat Jezus hem in de eeuwigheid niet de voeten zal wassen, want een Zoon van de levende God kan toch geen slavenarbeid verrichten. Als Petrus daaraan blijft vasthouden, zegt Jezus dat hij dan niet bij Hem kan horen. Petrus wil echter niets liever dan bij Jezus te horen. Daarom zegt hij: ‘Dan niet alleen mijn voeten, maar dan helemaal!’ Als Jezus klaar is, zegt Hij: ‘Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, ook jullie moeten dienstbaar zijn.’

Instelling van de heilige Eucharistie

Klaar om de maaltijd te gaan vieren, legt Jezus de leerlingen uit dat dit de laatste keer is dat zij zo samen aan tafel gaan. Dit zal pas weer gebeuren, als zij het doen in het Koninkrijk Gods. Toch wilde Jezus ons niet verweesd achterlaten, daarom geeft Hij Zichzelf uit handen en levert Zich over aan ons.

Tijdens de maaltijd neemt Hij brood in Zijn handen, spreekt de dankzegging uit, breekt het en geeft het Zijn leerlingen met de woorden: ‘Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is Mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt’.

Zo neemt Hij ook de beker met wijn gevuld en zegt: ‘Neemt en drinkt allen hiervan, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond. Dit is Mijn Bloed, dat voor u gegeven wordt tot vergiffenis van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken’.

Zo levert Jezus Zichzelf aan ons over. Aan ons hoe wij met Jezus omgaan – tot vreugde of tot lijden. Om Judas nog op andere gedachten te brengen, mag hij bij de instelling tegenwoordig zijn, ondanks zijn onwaardigheid. Een tweede poging van Jezus ten opzichte van Judas is dat Hij openbaart dat een van de twaalf Hem gaat overleveren. Misschien door de schok van het bekend zijn van het verraad zal Judas andere gedachten krijgen. Een derde poging komt, nadat de leerlingen vragen wie het zijn zal. Jezus zegt dan: ‘Hij is het aan wie Ik het stuk brood zal geven dat Ik ga indopen’. Vervolgens neemt Jezus een stuk brood van de schotel, doopt het in en reikt het toe aan Judas.

De pogingen van Jezus om Judas te bekeren lukken niet. De duivel heeft Judas in zijn macht. Judas staat op en gaat weg. Hij verontreinigt het Allerheiligste niet. Jezus zegt dan nog liefdevol: ‘Wat je te doen hebt, Judas, doe dat snel’.

Laatste woorden en opdracht

Jezus viert de Eucharistie met Zijn leerlingen en zij ontvangen voor de eerste maal onder twee gedaanten de heilige Communie. Nadat zij de Eucharistie gevierd hebben, zegt Jezus: ‘Laten we gaan, mijn verrader is nabij’. Nadat alles zo glorievol was begonnen, komt nu de angst en het lijden nabij. De vreugde is weg en de dood dichtbij. Voordat zij naar de hof van Olijven gaan, spreekt Jezus zijn afscheidsrede:

‘Nog veel had Ik u te zeggen, maar er is geen tijd meer voor. Vader, mogen allen één zijn, zoals Wij één zijn. Kinderen, hebt elkander lief, want daaraan zal de wereld zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.’

Na de opdracht van het één-zijn en het gebod van de liefde gaat Jezus naar de hof van Olijven. Daar zal zijn lijdensweg beginnen.

Gedachten ter overweging

*  Na de opwekking van Lazarus geloofden vele joden in Jezus. Geloven ook wij werkelijk in Jezus en laten wij dat zien door onze werken?

*  De afgunst, jaloezie, haat en nijd deden de geestelijke leiders Jezus overleveren. Trachten wij deze ondeugden te voorkomen in ons leven?

*  Het uit zijn op geld en rijkdom deed Judas Jezus overleveren. Is ons leven gericht op rijkdom of om boven alles Jezus te dienen?

*  Petrus wil zich geheel door Jezus laten wassen om bij Hem te horen. Door het heilig Doopsel heeft Jezus ons rein gewassen en behoren wij Hem toe. Leven wij echt vanuit ons Doopsel, vanuit ons Kindschap Gods?

*  Jezus heeft een voorbeeld gegeven van dienstbaarheid. Willen wij ook echt Jezus dienen ten bate van onze naasten?

*  In de Eucharistie geeft Jezus Zichzelf aan ons. Gaan wij altijd heilig om met Jezus in de heilige Communie?

*  Jezus probeerde om Judas uit de macht van de duivel te verlossen. Laten ook wij ons door Jezus verlossen in het sacrament van de Biecht of verharden wij ons in het kwaad?

*  Jezus heeft opdracht gegeven om één te zijn en elkaar lief te hebben. Trachten wij in ons leven deze opdracht in het leven van elke dag waar te maken?

*  Jezus heeft gaarne voor ons geleden om ons te verlossen. Zijn wij Hem daar wel altijd dankbaar voor en proberen wij door Zijn lijden te overwegen kracht naar kruis te krijgen?

Opwekking

Laten we in de komende dagen het lijden van onze Heer Jezus Christus overwegen om steeds beter te begrijpen wat Hij voor ons geleden heeft. Wij zullen hieruit kracht krijgen om ons eigen kruis dagelijks te kunnen dragen. Wij zullen steeds dankbaarder worden voor wat Hij voor ons gedaan heeft. Deze dankbaarheid zal mij er steeds weer toe aanzetten om beter kind van God te worden. De band met Hem zal hechter worden. Zo zal ik zelf waakzamer zijn om mijn eigen leven te heiligen. Ook mogen we nadenken over de sacramenten, die Christus ons door de Kerk schenkt. De grote gave van heiligmakende genade wordt ons in deze sacramenten geschonken. We zullen ze met steeds grotere eerbied ontvangen en zo zullen ze vrucht dragen in ons leven.

Van harte hoop ik dat de Goede Week ons tot het gezegende Paasfeest zal brengen.

Reclame website Rachel’s Vineyard Nederland


cropped-rachels-vineyard-poster-a4-page-001-1-1.jpg

Rachel’s Vineyard is een veilige plek om je leven te vernieuwen en opnieuw op te bouwen na het trauma van abortus. De genezingsweekenden bieden een ondersteunende, vertrouwelijke en niet-veroordelende omgeving waar vrouwen en mannen de pijnlijke post-abortieve emoties kunnen verwerken. 

Rachel’s Vineyard kan helpen om Gods liefde en barmhartigheid op een diep niveau te ervaren. Het is een plaats waar mannen en vrouwen, vaak voor de eerste keer, hun diepste gevoelens over abortus kunnen uiten en delen.

Rachel’s Vineyard is een plaats van verzoening. Deelnemers die een diepe boosheid ten opzichte van zichzelf of anderen hebben gevoeld, ervaren er vergeving. Vrede wordt er gevonden. Levens worden hersteld. Hoop en betekenis voor de toekomst worden er ontdekt.

Een Rachel’s Vineyard Weekend is een kans om even weg te zijn van de dagelijkse beslommeringen van werk en familie om te kunnen focussen op deze pijnlijke tijd in je leven met behulp van een ondersteunend en niet-veroordelend verwerkingsproces.

Deze tijd weg geeft je de gelegenheid om het diepe rouwproces aan te gaan en alle manieren waarop abortus je heeft geraakt aan te wijzen. Rachel’s Vineyard bevat een aantal krachtige oefeningen die je in staat stellen je verdriet en pijn uit te spreken. De oefeningen helpen een verbinding tot stand te brengen tussen de deelnemers, en tot de liefde van God.

De oefeningen in dit weekend helpen deelnemers vergeving te aanvaarden voor zichzelf en naar anderen toe. Er is ook de gelegenheid de band met de kinderen die geaborteerd zijn te herstellen, en hen te herdenken.

Het is een weekend van hard werken, maar voor degenen die bereid zijn de reis door hun verdriet te maken, zal er genezing zijn. Zij zullen betekenis kunnen vinden in wat er is gebeurd en zullen God toestaan die ervaring te veranderen in iets dat hoop, vrijheid en vrede schenkt.

Rachel’s Vineyard wordt gegeven door mensen die intuïtief aanvoelen dat het leven kostbaar is. Wij erkennen het verlies van dit onvervangbare leven en het verdriet dat veroorzaakt wordt door het verlies van iemand die zo intiem met ons verbonden was.

Rachel’s Vineyard is bedoeld om diegenen te helpen die hun weg proberen te vinden in de heel normale manifestatie van verdriet. Rouwen en verdriet hebben zijn zeer belangrijke fases waar we doorheen moeten om door te kunnen gaan met ons leven. Wanneer dit proces voltrokken is, is er een nieuw begin.

Info: www.RachelsVineyardNederland.com

Info: facebook


Moeder (muziekvideo)