Tags

,

Preek over de zaligsprekingen

In de navolging van Christus horen zijn leerlingen over de zaligsprekingen om hen moed in te spreken trouw te blijven op hun levensweg in hun gerichtheid op God.

“Zalig zijt gij!”

Tot achtmaal toe komt Jezus erop terug! Eén enkele grondgedachte wordt in verschillende vormen uitgedrukt waar Hij zegt: “zalig de armen.” Alle volgende zaligsprekingen zijn synoniem aan deze eerste. Hetzelfde beeld wordt in acht verschillende spiegels weerkaatst.

Reeds in het O.T. wemelt het van zaligsprekingen. “Zalig de man, zalig de vrouw”, hoor je telkens weer. Meestal gaat het dan om het aanprijzen van een of andere weg naar het geluk, het gaat om welzijnsrecepten die steunen op de wijsheid van psalmisten en wijzen: ‘zalig de man die God vreest, hij zal machtig zijn en gezegend’.

Welzijnsrecepten zijn wegen naar geluk: we kennen ze ook in onze tijd. Kijk maar naar de reclamewereld: reclame voor het juiste haargroeimiddel, ‘als je dat gebruikt, dan…’, reclame voor geneesmiddelen; ‘als u dit middel gebruikt, dan bent u voor altijd verlost van uw kwaal’. Sleutels voor geluk, wegen voor succes in het zakenleven en in de liefde. Welzijnstherapieën met als doel: als ik het maar goed heb, als ik er maar geen kleerscheuren aan overhoud. Met als motto: “Zalig wie zich assertief kan weren, wie een ander negerend van de tafel veegt, wie keihard nee durft zeggen, of wie zich van andermans miserie niets aantrekt!”

De Zaligsprekingen die Jezus in de Bergrede spreekt zijn van een geheel andere orde. Ze zetten de wereld op zijn kop. Het zijn geen populaire welzijnsrecepten. Jezus spreekt in een veeleisende taal: “Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. De zaligsprekingen waarmee de bergrede begint zijn radicaal als zij over de navolging van Christus spreken. Maar er is méér. Jezus geeft in de zaligsprekingen niet louter wijsheid of goede raad. Hij geeft daarmee ook geen christelijke moraal of geboden in de trant van: “Als je dit of dat doet ben je zalig…”

De zaligsprekingen zijn als het ware knipoogjes van God naar mensen die de moeilijkheden van de navolging van Christus aan den lijve ervaren. We kennen immers de angst voor het kruis in ons leven, de angst dat we er helemaal alleen voor komen te staan, de angst dat we het niet redden, de angst dat we het niet aankunnen, de angst voor tegenslag en moeilijkheden, de angst voor lijden en droefheid. Welnu, dan zijn de zaligsprekingen een steun in de rug. En geeft troost dat God bij ons zal zijn en ons zal vergezellen op onze levensweg. Aanzeggingen om, ondanks alles, te blijven geloven, te blijven vertrouwen en te blijven bidden.

De zaligsprekingen zijn knipoogjes van God; tekens, signalen, beloften van vreugde om wat er nu al is bereikt. Proficiat dus jullie: armen, treurenden, deemoedigen, jullie zoekers naar gerechtigheid en zuiveren van hart! Ja zelfs proficiat als men je vervolgt om Mijnentwil!

Zalig die arm zijn: dat wil zeggen arm aan zichzelf, aan eigen kracht of mogelijkheden, aan eigen bezit, want rijk ben je bij God op wie je steunt…

Zalig die treuren omdat er in de wereld zo weinig van Gods goedheid gerealiseerd wordt.

Zalig die zachtmoedig zijn: beschikbaar, bescheiden, trouw en geduldig.

Zalig die hongeren en dorsten naar de levensbron van gerechtigheid die bij God ontspringt en die, via onze handen, anderen wil verzadigen.

Zalig die barmhartig zich buigen over zieken, naakten, vreemden, gevangenen, zondaars.

Zalig de zuiveren van hart, die als ongebroken doorzichtig glas zijn, waar Gods licht doorheen kan schijnen.

Zalig die vrede brengen en verzoening; een stuwdam opwerpen tegen alle vormen van geweld en bruggen slaan tussen ver uiteen liggende oevers.

Wie zo tegendraads durft te leven, zal vervolging kennen. Hij zal beschimpt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht worden. Maar hij weet dat hij Jezus navolgt en Zijn weg mondt uit in de Verrijzenis. Wie leeft volgens de beloften van de zaligsprekingen zal niet enkel in de toekomstige wereld zalig zijn. Jezus zegt hen ook geluk toe in deze wereld! Zalig al wie dit avontuur aandurft in de navolging van Christus, in Zijn kracht en in Zijn spoor. Zalig wie zich durft toe te vertrouwen aan Jezus en Gods Wil voor zijn leven. Zalig ben je nu al want je zult nu al bezitten wat je voor anderen zo vurig hebt verlangd: je honger en dorst worden overvloedig verzadigd! Aan jou behoort het Rijk der hemelen en jij zult God zien. Verheug je en juich want groot is je loon in de hemel en anticiperend daarop nu al op aarde.

De Zaligsprekingen als een glimlach, als een knipoog van O.L.Heer voor ons op onze soms moeilijke levensweg. We hebben altijd veel meer gratis van God gekregen dan we met onze eigen handen moesten bewerken. Christen-zijn is allereerst belofte en genade, daarna komt pas de moraal. O.L.Heer is rijk met het uitdelen van Zijn gaven en gunsten. Daarna vraagt Hij pas aan ons om zijn geboden te onderhouden!

Moorveld, Geulle en Bunde, 29 en 30 januari 2011, door pastoor Geudens

Bron vd afbeelding: evangelieplein.nl

Advertenties