Tags

, , , , ,

Eerste lezing: Jes. 35,4-7
Zeg tegen iedereen die radeloos is: ‘Houd moed, wees niet bang, hier is uw God, Hij brengt de wraak mee, de goddelijke vergelding, Hij komt u redden.’ Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land. Het verschroeide land wordt een meer, de dorstige grond een waterrijke fontein. Op de plaats waar jakhalzen lagen, groeien dan riet en papyrus.
Tweede lezing: Jak. 2,1-5
Broeders en zusters, u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid, en u toch partijdig gedragen! Ik bedoel dit: veronderstel, er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring en in schitterende kleding, en tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren; als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt: ‘Gaat u hier zitten, dit is een goede plaats’, terwijl u tegen de arme zegt: ‘Blijf jij daar maar staan’, of: ‘Ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank’, doet u dan niet aan discriminatie en wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten? Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn, niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben?
Evangelie: Mc. 7,31-37
Hij vertrok weer uit het gebied van Tyrus en ging via Sidon naar het meer van Galilea, midden in de Dekapolis. Ze brachten Hem iemand die doof was en moeilijk sprak, en ze drongen er bij Hem op aan, hem de hand op te leggen. Hij nam hem uit de menigte apart, stak zijn vingers in zijn oren en spuwde en raakte zijn tong aan, en Hij keek op naar de hemel, zuchtte, en zei tegen hem: ‘Effata’, wat betekent: Ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tongriem ging los, en hij sprak normaal. Hij gebood hun om het aan niemand te zeggen. Maar hoe meer Hij dat deed, des te meer gingen ze het rondvertellen.

WOORD VAN WELKOM
Op deze ochtend / avond zijn we getuige van een ontmoeting tussen Jezus en een man die bevrijd wordt uit zijn isolement. Samen komen in de kerk betekent dat we ons verbonden weten met elkaar en met de gehele kerk. Het is Christus die ons met elkaar verbindt. Hij raakt ons en wil ons open maken. Hij spreekt Effata, wat betekent: Ga open! Mogen wij ook vandaag weer zijn woord verstaan en open gaan voor wat God tegen ons zegt. Moge zijn woord van leven ons hart bereiken.

HOMILIE
Taal is overal. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, worden we omgeven door taal. We gebruiken taal voor onze gesprekken, voor brieven en e-mails. Taal hebben we nodig om in contact te treden met elkaar, met de wereld om ons heen en ook om te lezen en te horen wat er in de wereld gaande is. Maar ook in onszelf, voor onze persoonlijke bezinning en reflectie hebben we woorden nodig om te weten en te beseffen wat er leeft in ons innerlijk. De mens wil ook graag zichzelf kunnen uitdrukken en de vrije meningsuiting is een groot goed in onze samenleving. Als die wordt ingeperkt, voelt de mens zich bekneld en misschien zelfs gekwetst. Dat maakt de vraag waar de grenzen van de vrije meningsuiting ligt, zeer ingewikkeld en gevoelig. Dat die grens bestaat, is voor mij zonneklaar, maar welke grens er is en wie dat moet bepalen is niet zo eenvoudig.

Ook God heeft menselijke taal gebruikt om zich bekend te maken onder de mensen. Profeten van het Oude Testament werden geroepen en gezonden om soms tegen de wens van koningen en andere machtige lieden in, Gods boodschap over te brengen. Deze stem van God die in menselijke, profetische taal klinkt, herinnert de mens steeds weer opnieuw aan de hoge opdracht en verantwoordelijkheid die hij heeft meegekregen.

De mens die vandaag bij Jezus gebracht wordt, heeft zijn taal verloren: hij kan niet spreken, hij kan niet horen. Hij kan niet communiceren met de mensen om hem heen, maar sterker nog: deze mens is op die manier buiten de scheppingsorde geplaatst en kan niet in contact treden met de levenswekkende aanwezigheid van Jezus, Zoon van God. Hier is meer aan de hand dan slechts een handicap. Natuurlijk is het lastig wanneer je niet kunt horen of slechthorend bent. Ondanks alle hulpmiddelen die tegenwoordig voorhanden zijn, is een mens die doof of slechthorend is beperkt in zijn/haar mogelijkheden tot contact. De mens die bij Jezus gebracht wordt heeft een nog groter probleem. Hij is zo passief dat hij zelf niet bij Jezus kan komen. Hij is afhankelijk van de goede wil van mensen om hem heen. Hij kan zelfs niet meer roepen om hulp, een roep waar Jezus normaal gesproken maar al te graag op in gaat omdat de mens die roept naar God, getuigt van hoop en vertrouwen. Deze mens lijkt zijn hoop en vertouwen te hebben verloren.

Dit genezingsverhaal kenmerkt zich door een bijzonder contact tussen Jezus en de zieke mens. Bijna alle zintuigen worden ingeroepen om de mens te bevrijden van zijn opgesloten zijn. Jezus spreekt en de evangelist Marcus hecht eraan om het Hebreeuwse woord Effata opnieuw te laten kinken. Ook in onze vertaling is het gelukkig blijven staan en we horen nog meer dan in andere verhalen Jezus zelf aan het woord. De afstand van eeuwen en de afstand in taal valt even weg nu we een woord van Jezus zelf horen: Effata, ga open. Bovendien horen we hoe dit woord met een zucht gepaard gaat: we horen de levensadem van Jezus en daarin mogen we verstaan dat Jezus zijn heilige Geest opnieuw schenkt aan deze gekwetste en geschonden mens die geïsoleerd leeft.

Opgetilt naar onze tijd en maatschappij; ‘doel moet zijn dat mensen uit hun isolement bevrijd worden en dat zij niet door hun eigen meningen en innerlijke gevoelens uitgesloten worden’. Soms breekt een scherp geuite mening en opvatting meer af dan dat deze opbouwt. De mens die voortdurend zijn eigen meningen ventileert en zich niet bekommert om wat dit de ander doet, kan net zo geïsoleerd raken als de doofstomme uit het evangelie.

Het vermogen tot spreken en communiceren dat de Heer ons gegeven heeft, staat voor ons in het licht van de profetie van Jesaja: de chaotische wereld omvormen tot een samenleving van vrede. De woestijn zal gevoed worden door beken en rivieren en waterbronnen. Jezus heeft deze profetie belichaamd en Hem noemen we dus het Levende, Mensgeworden Woord van God. Daar waar Hij komt en waar mensen door Hem worden geraakt, komt er nieuw leven en komt er nieuw samen-leven van mensen. Wanneer mensen hun eigen woorden laten voeden door God zal hun woord Levend Water kunnen zijn dat leven geeft aan mensen om hen heen. Moge dat ook ons gegeven zijn. Amen.

vgl bron: http://www.preken.be, 23e zondag door het jaar (2009), pastoor-deken Ad van der Helm, bewerking tot ‘laagdrempelige preek’ door pastoor Geudens

Advertenties