JezusInleiding

Vrijdag 7 juni jl. vierde de Kerkgemeenschap het Hoogfeest van het H. Hart van Jezus (het H. Hart van Jezus is de patroon / het patroonsfeest van de H. Hartparochie van Nieuwenhagerheide, zoals u wel weet).

Het Heilig Hart van Jezus wordt meestal afgebeeld in een wit lang gewaad met een ruim gedrapeerde mantel die de plaats van het hart vrij laat. Het hart zelf wordt zichtbaar gemaakt, dikwijls brandend en voorzien van de wonde die Jezus aan het kruis opliep toen een lans zijn zijde doorboorde.

Gods liefde ‘toont’ zich in dit verwonde Hart van Jezus. In zoverre wij ons hart voor Jezus gesloten houden, willen wij onze schuld belijden.

 Heilig Hart van Jezus

Aan de verering van Jezus Heilig Hart ligt de gedachte ten grondslag dat het hart de bron is van de liefde. De populariteit van deze devotie vindt haar oorsprong in de visioenen van de heilige Maria Margaretha Alacoque (1647-1690) in een klooster te Paray-le-Monial in Frankrijk.


Dat het hart symbool is voor iemands karakter, is bekend. We zeggen van mensen dat ze een goed hart of – juist omgekeerd – een hart van steen hebben.

 

Van Jezus weten we dat Hij grote liefde voor allen, maar met name voor de armen en zieken, heeft gegeven. Uit Zijn binnenste vloeien ‘stromen van levend water’. Als een soldaat een lans in zijn zijde steekt, komt daar meteen bloed en water uit, tekenen van genade door de sacramenten.

 

Het Heilig Hart van Jezus wordt het symbool van Zijn allesomvattende liefde. Op de eerste vrijdag van iedere maand en heel speciaal de derde vrijdag na Pinksteren wordt het Heilig Hart vereerd, afgelopen vrijdag 7 juni jl.

 

Begin vorige eeuw werd het Heilig Hartbeeld op plechtige wijze “geïntroniseerd” wanneer een katholiek gezin een nieuw huis betrok. Het gezin toonde op die wijze dat de liefde van Jezus de boventoon in hun huis voerde.

Na de zegening van het beeld door de priester werd gezamenlijk het geloof beleden door het opzeggen van de twaalf artikelen van het geloof. Vervolgens werd de acte van toewijding gelezen met de volgende woorden:

“Allerheiligst Hart van Jezus, vandaag komen wij U zonder enig voorbehoud als Koning uitroepen over ons huisgezin. Zo willen wij van harte voldoen aan uw vurig verlangen, dat U aan de Heilige Maria Margaretha Alacoque hebt bekend gemaakt, om over de christelijke huisgezinnen in liefde te heersen.

Wij beloven U te leven volgens uw leer en voorbeeld, levend uit uw woord: “Ik ben de wijnstok, gij de ranken.”

Wij beloven U ons gezin te beveiligen tegen de geest van de wereld. Maar vooral willen wij ons in ons gezin steeds meer toeleggen op een deugdzaam leven, om zo deel te hebben aan de vrede die U hebt toegezegd aan de gezinnen die U zijn toegewijd. U zult Koning zijn over ons verstand door ons geloof in U en uw Kerk; over onze harten door onze algehele, vurige liefde voor U. De kracht hiervoor zullen wij vinden in de heilige communie. Hart van onze Verlosser, leef in ons midden als Hoofd van heel ons huwelijks- en gezinsleven. Zegen onze geestelijke en tijdelijke ondernemingen. Verdrijf onze zorgen. Heilig onze vreugden en wil ons leed verzachten.

Goddelijk Hart wij willen zó leven op aarde, dat ons hart gericht staat op de hemel. Als een van ons in menselijke zwakheid U mocht bedroeven, breng hem dan in herinnering, dat uw Hart vol goedheid en liefde is, geduldig en rijk aan barmhartigheid voor de rouwmoedige zondaar.

Help ons uw opdracht te vervullen: dat wij na dit leven allen tezamen weer verenigd in grote dankbaarheid uw heerlijkheid mogen aanschouwen. Dit zal ook onze troost zijn bij ieder leed in ons gezin, bij ziekte en in rouw.

Help ons, goede Jezus, ons in kinderlijke liefde te onderwerpen aan de heilige wil van Uw en onze Vader. Wij smeken het onbevlekt hart van Maria, wij smeken de heilige Jozef dat zij U deze toewijding opdragen en er ons aan doen denken iedere dag van ons leven”.

Het vieren van Jezus’ heilig Hart nodigt ons uit om geregeld stil te staan bij een God, die uit liefde kwetsbaar wilde zijn om ons te verlossen.

Vgl. Heiligeninkruissteek/hhart

Advertenties