prayer-of-faith_t.jpg 
Rome (ZENIT.org) 06-06-2013 – Paus Franciscus
Zeggen “ ik geloof in God” volstaat niet, men moet er ook naar leven, dat wil zeggen alle “verborgen” afgoden in zijn leven verjagen.

 

In het Evangelie (Mc. 12,28-34) probeerde de Schriftgeleerde die Jezus vroeg: “ Wat is het allereerste gebod?”, Hem misschien op de proef te stellen, meent paus Franciscus. Wanneer de Schriftgeleerde instemt met het antwoord van Christus, verklaart Hij hem: “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods”. Volgens de paus wil Christus daarmee zeggen: “ge kent goed de theorie” maar “ge komt nog wat te kort voor het Rijk Gods”, “het gebod” moet nog “werkelijkheid” worden, want “God belijden” gebeurt op de “weg van het leven”.

Deze vraag geldt voor ieder van ons: “Het volstaat niet te zeggen: “ik geloof in God, God is de enige God”. Het is goed, maar hoe gaat ge uw levensweg?” vraagt de paus en hij laat opmerken dat men kan zeggen: “De Heer is de enige God, er is geen ander”, terwijl men leeft “alsof de ene God er niet is en men andere goden ter beschikking heeft”. Dat is heel het gevaar dat de geest van de wereld stelt, die “afgoderij” aanmoedigt. “Jezus was hierover duidelijk: nee aan de geest van de wereld” (cf. Joh. 17,14).

“Afgoderij is subtiel”, iedere mens heeft “zijn verborgen afgoden” en “de weg om in het Rijk Gods te komen” impliceert “deze verborgen afgoden te ontdekken”: zoals Rachel, de vrouw van Jakob, de idolen uit het huis van haar vader verborgen had “in het zadel van haar kameel” (Gen. 31,34), zo heeft elke gelovige “verborgen” afgoden in “zijn persoonlijkheid”, in zijn “manier van leven”, afgoden die moeten “opgezocht” en “vernietigd” worden.

De paus citeert de apostel Jakobus: “Trouwelozen, weet ge niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God” (4,4). Waarom “trouwelozen”?, vroeg de paus zich af: “Omdat wie bevriend is met de wereld, een afgodendienaar is, hij is ontrouw aan Gods liefde. De weg naar het Rijk Gods is een weg van trouw zoals die van de huwelijksliefde”. Om God te volgen, is liefde nodig die gebouwd is op “trouw”: “trouw die vraagt dat de afgoden verjaagd, ontmaskerd worden” om “trouw in de liefde” te blijven.

Tot besluit nodigde de paus uit tot Christus te bidden, ook “als het moeilijk is”: “Heer, Gij zijt zo goed, leer mij deze weg om elke dag dichter bij het Rijk Gods te komen, deze weg waarop alle afgoden verjaagd worden”.

Vert. Maranatha-gem.

Advertenties