“Heb geduld en vertrouwen…”

Wijsh. 12,13.15-19 – Rom. 8,26-27 – Mt. 13,24-30

De eerste lezing is uit het boek der Wijsheid
Buiten U is er geen God die zorg draagt voor allen, zodat Gij zoudt moeten bewijzen dat Gij niet onrechtvaardig gevonnist hebt. Want uw kracht is de bron van de gerechtigheid en uw heerschappij over allen maakt dat Gij allen spaart. Waar in de volkomenheid van uw macht niet geloofd wordt, daar toont Gij immers uw kracht en bij hen die haar kennen beschaamt Gij de vermetelheid, Gij echter die de kracht onder uw heerschappij hebt, Gij oordeelt met zachtheid en met grote mildheid regeert Gij over ons, want wanneer Gij maar wilt, staat U de macht ten dienste. Door zo te doen hebt Gij uw volk geleerd, dat de rechtvaardige menslievend moet zijn en hebt Gij uw zonen goede hoop gegeven, dat Gij, waar gezondigd wordt, gelegenheid tot inkeer geeft.

H. Evangelie volgens Matheus
Nog een gelijkenis hield Jezus de mensen voor: ‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid. Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg. Toen het gewas opschoot en vrucht zette, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen: “Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?” Hij zei hun: “Een vijandig mens heeft dat gedaan.” De knechten vroegen hem: “Zullen we het er dan maar uit gaan halen?” Maar hij zei: “Nee, want als jullie het onkruid eruit halen, trek je tegelijk de tarwe eruit. Laat ze samen opgroeien tot de oogst, en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om het te verbranden, maar verzamel de tarwe in mijn schuur.”

Inleiding 

Door Ward Costermans o.p.

Om ons te onderrichten in de geheimen en de rijkdom van het leven spreekt Jezus liever in gelijkenissen dan in een rationele taal. De gelijkenis van deze zaterdagavond/zondag gaat over landbouwers die hun ongenoegen uitten over onkruid tussen de tarwe.

Jezus spoort ons vandaag aan tot geduld en vertrouwen tegenover de medemens, met als ondertoon: oordeelt niet, want dit komt slechts God toe, de eigenaar van de oogst. Zoals de wortels van het gifgras (het onkruid) en het goede graan verstrengeld zijn, zo zijn er geen absoluut goede en absoluut slechte mensen. Jezus zegt ons: “Laten staan”, hebt geduld en ziet toe wat er van voortkomt als ze samen opgroeien.

Als God het laat regenen over goede en slechte mensen. Als God de zon laat schijnen over goede en slechte mensen, wie zijn wij om het onkruid van het goede kruid te scheiden! Wie zijn wij om iemand af te schrijven, terwijl elke mens geschreven staat in de palm van Gods hand!

God,
op uw mildheid en uw liefde zijn wij aangewezen.
Alles hebben wij van U te verwachten.
Blijf uw woord in ons zaaien,
maak ons tot een ontvankelijke voedingsbodem,
tot rijpe grond voor de kiemkracht van uw Woord.
Geef ons zaaiers die hun korrels niet tellen
en die geloven in de oogst die ze niet zien.
Maak ons tot mensen die staan voor recht en vrede,
naar het voorbeeld van Jezus,
uw Zoon en Mens onder de mensen. Amen.

Slotwoord: Geloven is…

Geloven is leven vanuit de droom
dat onze wereld een paradijs kan worden,
dat vrede mogelijk moet zijn
misschien wel tegen beter weten in.
Maar het is ook metterdaad daaraan werken
vanuit het beste dat er in ons is.
Het is de handen in elkaar slaan,
wetend dat het eens waar zal worden:
Gods droom met mens en wereld.

Geloven is vertrouwen:
trouw zijn aan jezelf,
trouw aan Gods bedoelingen met je leven.
Het is het goede in je alle kansen geven
en delen met anderen.
Het is de diepste bronnen in jezelf aanboren
en laten opwellen voor het geluk van iedereen.

Slachtoffers vliegramp Malaysia Airlines
In onze gebeden staan we stil bij de verschrikkelijke vliegramp. Om de eeuwige rust voor de slachtoffers. En om troost en sterkte voor de nabestaanden.
En ook bidden we voor vrede overal op de wereld, en in het bijzonder in Israël en de Gazastrook.

Bron: www.preekvandeweek.be

Advertenties