Kerstmis 2011 Gezinsmisviering

In de H. Familieparochie m.m.v. het Jeugdkoor o.l.v. Jo Louppen


WELKOMSTWOORD

Kind: Ik wil beginnen met welkom allemaal. De kersttijd is toch heel speciaal.
In deze tijd kijken we elke morgen, hoeveel kerstkaarten zal de postbode bezorgen. Dan wint de post het van de sms-jes en het internet, en genieten wij al van de voorpret.
De boom versierd, kado’s gaan kopen , nog even voor de laatste boodschappen lopen.
Maar ooit heel lang geleden, in een ver verleden.
Deed als boodschapper een engel de ronde, een engel uit de hemel gezonden.
De engel vertelde aan iedereen die het wilde horen, er is een kindje, Jezus genaamd geboren.
Laten we gaan luisteren naar het kerstverhaal, nadat ik nogmaals heb gezegd, wees welkom allemaal.

SCHULDBELIJDENIS

(vervolg)
De postbode begroet de spelers
Postbode: Alle mensen, luister even: weet je wat ik wil?
Alle mensen, luister even: sta eens even stil.
Even stil rond het kerstfeest, zomaar even stil.
Even stil rond Maria, zomaar even stil (Maria loopt van achteren naar voren naar de kerststal).
Even stil rond Jozef, zomaar even stil (Jozef loopt van achteren naar voren naar de kerststal).
Even stil rond de engelen, zomaar even stil (de engelen lopen van achteren naar voren naar de kerststal en 1 engel heeft het kindje Jezus).
Even stil rond de herders, zomaar even stil (de herders lopen van achteren naar voren naar het kampvuur).
Even stil met je dromen, zomaar even stil.
(de postbode loopt naar achteren)

Het jeugdkoor zingt Heer ontferm U
Het jeugdkoor zingt het Gloria-lied
(De engel geeft kindje Jezus aan Maria)

OPENINGSGEBED

Pastoor: God onze Vader,
Wij danken U op dit kerstfeest voor de geboorte van Jezus uw Zoon, heel lang geleden.
In Uw naam sprak Hij de mensen van bevrijding en vergeving, van een goede toekomst en kansen volop voor alle mensenkinderen.
Wij bidden U,
Dat dit kersfeest ons weer dichter brengt bij U en bij Jezus en bij elkaar en wij dan even bevrijdend en goed bezig zijn zoals U ons heeft voorgedaan. Door Christus onze Heer….
Amen.

(De postbode komt van achteren naar voren gelopen en Paul staat tussen de kerststal en de herders gaan er ook bij staan)
Paul: Kijk, de postbode, Hij ziet er wel moe uit.
Best te begrijpen in deze dagen.
Eigenlijk een bijzonder beroep, postbode.
Want hij loopt allerlei berichten rond te brengen.
Soms heel blije zoals geboortekaartjes,
Maar soms ook nare en droeve berichten.
In deze kerstdagen lopen ze vooral met tassen vol lieve woorden, wagentjes vol hartelijke groeten van vrede.
Ik moet nu even aan jullie denken, engelen.
Net als jullie is ook de postbode een boodschapper met in deze dagen voor heel veel mensen – hoop ik – goed nieuws.

Postbode: Mag ik u iets vragen?

Paul: Maar natuurlijk. Komt u even binnen in de stal en rust wat uit.

Postbode: (zit nu temidden van de groep)
Ben ik hier in de parochies van Heilige Familie en Nieuwenhagerheide?

Paul: Ja dat ben je.

Postbode: Dan heb ik hier een brief voor jullie. En zo te voelen en te zien een dikke kerstbrief. Want hij is nogal zwaar en er zitten sterretjes op geplakt.
(hij laat de brief even duidelijk aan iedereen zien en geeft hem dan aan Paul)

Paul: Een Brief voor ons. Dank je wel. Dat is geweldig, postbode.
Blijf je nog even zitten? Dan hoor jij ook wat er in staat. Volgens mij zitten er meerdere brieven in. Ja hoor, twee brieven.
Dan heb ik een idee. Als nou pastoor en een herder elk een brief voorleest. Is dat goed? Afgesproken.

EERSTE LEZING
De eerste lezing is genomen uit het boek Jesaja

Meer dan honderd jaar na de dood van Elia, vielen de Assyriër het noorden van Israël binnen. Ze namen de inwoners mee naar hun land.
De Assyriër bedreigden ook het zuidelijke koninkrijk Judas, maar God zond de profeet Jesaja om koning Hizkia te helpen bij het redden van Jeruzalem. Dit lukte, maar Jesaja waarschuwde de koning. ‘ U moet weten dat Jeruzalem alleen maar stand houdt als U Gods wetten volgt.
Jesaja gaf de mensen ook een boodschap van hoop. ‘Er zal een kind worden geboren, een zoon die de leiding op zijn schouders zal nemen en de mensen zullen hem Almachtige God, Eeuwige Vader en Vredeskoning noemen. Zijn heerschappij en zijn vrede zullen voor eeuwig zijn.’
Alles wat Jesaja had gezegd, kwam uit.
Zo spreekt de Heer
Allen: Wij danken God

TUSSENZANG

EVANGELIE

Pastoor: De Heer zij met U
Allen: En met uw geest
Pastoor: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
Allen: Lof zij U, Christus

In die dagen gaf de keizer een bevel. Alle mensen moesten hun naam laten opschrijven in zijn boek. Iedereen ging op pad om zijn naam op te laten schrijven. Jozef ging ook op weg. Hij ging naar Betlehem, want daar kwam zijn familie vandaan. Hij was op weg met Maria, zijn verloofde, die een kindje verwachtte.
Toen ze in Betlehem kwamen werd het kindje van Maria geboren. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want er was geen plaats voor hen in de herberg.
In de heuvels bij Bethlehem pasten herders op hun kuddes schapen. Plotseling zagen ze een stralend licht aan de hemel.
De herders waren doodsbenauwd. Ze sloegen hun handen voor het gezicht. Wat zou dit zijn?
Toen verscheen een engel van God, die zei:’Jullie hoeven niet bang te zijn, ik kom met goed nieuws, dat vreugde brengt aan alle mensen.
De koning die God beloofd heeft, jullie Redder, is vandaag in Bethlehem geboren. Jullie moeten de baby gaan zoeken, hij ligt te slapen in een kribbe.’
Daarna verscheen er een groot engelenkoor aan de hemel, dat zong:’Prijst God, Vrede aan iedereen op aarde.’
De engelen verdwenen en de lucht werd weer donker. De herders wisten dat ze snel naar Bethlehem moesten gaan om deze nieuwe baby te zien. Ze brachten hun schapen in veiligheid en gingen op weg. In Bethlehem vonden ze Jozef en Maria met hun zoontje. Hij sliep in een kribbe, zoals de engel had gezegd.
Nadat de herders van alles over de engel aan Jozef en Maria hadden verteld, gingen ze terug over de velden. Op weg naar hun schapen zongen ze liederen ter eren van God. Ze zouden deze nacht nooit vergeten.
Zo spreekt de Heer
Allen: Wij danken God.

PREEK

GELOOFSBELIJDENIS

VOORBEDEN

Pastoor: Bidden wij tot God onze Vader,
Die ons in de geboorte van het kind Jezus opnieuw heeft laten zien,
Dat Hij ons het Licht van de hemel gunt.

Kind: Deze brandende kaars is voor de kinderen en grote mensen,
die deze dagen in het ziekenhuis liggen of om andere reden niet thuis het kerstfeest vieren; dat zij met veel liefde en zorg worden omringd en zo de warmte van het kerstlicht voelen.
Laat ons bidden,
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Dit licht gun ik die mensen, die ver van hun vaderland en familie in een vreemd land de kerstdagen moeten zien door te komen; dat zij als vreemdelingen een welkom horen klinken zoals de herders welkom waren bij Jezus in de stal. Laat ons bidden,
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bij het licht van deze kaars bid ik voor allen hier in de kerk en dan vooral voor hen die het dit uur misschien heel moeilijk hebben door een groot verlies of een pijnlijke teleurstelling dat zij veel steun en medeleven ervaren van goede mensen om hen heen.
Laat ons bidden,
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Paul: De warmte van deze vlam gun ik de kinderen van onze parochie dat zij in hun spelen en leren het licht mogen voelen van hun omgeving en zo spontaan uitgroeien tot mensen, die met vertrouwen de toekomst ingaan.
Laat ons bidden,
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Een kaars voor die mensen, die te dikwijls de deur naar anderen toe gesloten vinden; dat de deuren voor hen weer opengaan en zijn nieuw licht zien.
Laat ons bidden,
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Pastoor: Voor de intenties van deze H.Mis.

Hoor onze woorden, God.
Mogen wij allen delen in Uw Licht, dat in de kerstnacht tot ons is gekomen.
Mogen wij het ontvangen maat ook doorgeven in onze zorg voor elkaar.
Amen.

ONZE VADER
(De kinderen van de kerststal gaan om het altaar staan, hand in hand en bidden samen met pastoor het onze vader)

GEBED NA DE COMMUNIE

Pastoor: Heer, onze God wij danken U voor dit kerstfeest
en dat wij opnieuw mochten vieren en gedenken
hoe uw Zoon in de wereld kwam als licht en als redder van mensen.
Wij vragen U houd de hoop in alle mensen levend en maak dat wij met ons leven bijdragen aan de komst van uw Rijk van vrede in onze wereld.
Door Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

SLOTWOORD

Kind: Aan mij is de beurt van de slotgedachte, terwijl velen al denken, hoe lang moeten wij wachten?
Wij willen naar huis aan het kerstfeest beginnen, maar laat ons nog heel even bezinnen.
Laat ons nog even nadenken over de geboorte van Jezus, de boodschapper en het woord, zoals vanavond in deze viering gehoord.
Nu we hierbij hebben stilgestaan wordt het langzaamaan tijd om naar huis te gaan.
Maar het eerst wil ik alle mensen een gezond en zalig kerstfeest wensen.

ZEGEN EN WEGZENDING

SLOTZANG

Advertenties