Voorbereiding

Vastenaktie helpt SETIK in Sri Lanka, zie video: https://youtu.be/3nFwEVj488U 


Vastenactieviering 22 maart 2015

in de H.Hart van Jezuskerk te Nieuwenhagerheide

Thema: ‘I have a dream’

Vastenaktie-Poster-Theeplukster-Roermond 2

WELKOMSTWOORD door pastoor Geudens

WELKOMSTWOORD door de Jongeren en een Vormeling van groep 8

V: Mijn droom is dat ieder meisje overal ter wereld naar school kan gaan. Dat ie kan worden wat ie wil. Dat er altijd mensen zijn die bereid zijn te helpen, dichtbij of veraf. Zelf of door een organisatie, zoals Setik en vooral dat daarbij huidskleur of geloof geen verschil maakt.

J: Mijn droom is dat de wereld gelijk verdeeld is, dat er geen arme mensen meer zijn en dat er wereldvrede is. Ik hoop dat, als ik later veel geld heb, ik de arme mensen kan helpen. Ook hoop ik dat slavernij stopt, en dat de kinderen in kinderarbeid onderwijs krijgen.

J: Mijn droom is een wereld met een betere samenleving. Er zijn teveel arme mensen in onze wereld. We kunnen dit probleem oplossen als iedereen er wat aan doet. Er moeten veel meer organisaties zoals Setik komen die ontwikkelingslanden helpen. Steun ons!

J: Mijn droom is dat ik later een goede baan heb waar ik veel aan verdien. Niet alleen voor mezelf maar ook voor alle andere mensen. Er moeten meer mensen komen met een goed hart die zich inzetten voor anderen. Daarom vind ik het goed dat Setik zich inzet voor armere mensen en landen. Steun ons daarom bij deze actie!

DIENST VAN HET WOORD

Eerste Lezing: door een vormeling

V: De eerste lezing is genomen uit het boek van de profeet Jeremia. Er komt een tijd – Godspraak van de Heer – dat Ik met het volk van Israël een nieuw verbond sluit; geen verbond zoals Ik met hun voorvaderen gesloten heb, toen Ik hen bij de hand heb genomen om hen uit Egypte te leiden. Want dit verbond hebben zij verbroken, ofschoon Ik hun meester was – Godspraak van de Heer -. Dit is het nieuwe verbond dat Ik in de toekomst met Israël sluit: Ik schrijf mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mijn volk zijn. Dan hoeft niemand een ander nog voor te houden: ‘Leer de Heer kennen.’ Want iedereen, groot en klein, kent Mij dan – Godspraak van de Heer -. Dan vergeef Ik hun misstappen, Ik denk niet meer aan hun zonden.

Evangelie

Jezus ging met zijn vrienden naar de synagoge. Er waren daar ook mensen die niet in God geloofden. Ze kwamen bij Filippus en zeiden: “Wij willen Jezus zien.” Filippus zei het tegen Andreas. Samen zeiden ze het tegen Jezus. Hij zei: “Nu is het tijd dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Echt, ik zeg jullie: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar als de korrel sterft, groeit er nieuw graan uit. Wie zijn leven vast houdt, zal het kwijt raken. Maar wie dat nu niet doet, zal eeuwig leven ontvangen. Als iemand Mijn dienaar wil zijn, moet hij Mij volgen. De dienaar is waar Ik ben. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren. Mijn ziel is nu heel ongerust, wat zal Ik zeggen? Zal Ik mijn Vader vragen me te redden van wat er gaat gebeuren? Nee, want daarom ben Ik nu juist gekomen! Vader, maak uw Naam groot!” Toen kwam er een Stem uit de Hemel: “Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem nog een keer verheerlijken.” Alle mensen die erbij stonden en het hoorden, dachten dat ze een donder hoorden. Andere mensen zeiden: “Een engel heeft iets tegen Hem gezegd.” Maar Jezus zei: “Die Stem was niet voor Mij, maar voor jullie. Er zal nu een oordeel komen van deze wereld. De vorst van deze wereld zal nu weggejaagd worden. En wanneer Ik dan omhoog geheven word, zal Ik allen tot Mij trekken.” Jezus zei dit om te vertellen hoe Hij zou sterven.

PREEK door pastoor Geudens

“Met een hart dat spreekt”

Als kind leer je heel wat uit het hoofd:
de tafels van vermenigvuldiging bijvoorbeeld.
of woordenlijsten in een vreemde taal.
Als je iets uit het hoofd kent,
zeggen wij ook wel eens
dat je het van buiten kent.
Maar kennen wij het dan ook van binnen?
Vragen over het geloof en het leven
roepen om een antwoord van binnen.
Het mag van binnenuit opborrelen,
het antwoord komt dan uit je hart.
Nu wij richting Pasen gaan,
is het goed om ons eens af te vragen
wat Pasen voor onszelf betekent.
Hebben wij antwoorden
die wij uit het hoofd hebben geleerd?
Of komt hier ons antwoord uit het hart?

Grenzeloos samenleven… in Sri Lanka

Het thema dit jaar is: ‘Grenzeloos samen leven’. Dat zien we in het campagneland Sri Lanka. Singalezen en Tamils leefden apart van elkaar, met ieder hun eigen geloof, hun eigen taal en hun eigen cultuur. De Tamils voelden zich gediscrimineerd en buitengesloten. Uiteindelijk mondde dat uit in een opstand en een burgeroorlog, die pas in 2009 is beëindigd. De laatste Tamil Tijgers zijn toen door het regeringsleger verslagen. De oorlog ligt echter nog vers in het geheugen en er is nog steeds wederzijds onbegrip en wantrouwen, gevoed door het feit dat de mensen elkaars taal niet spreken en elkaars geloof en cultuur niet kennen.

Vastenactie helpt SETIK in Sri Lanka

Op school hebben we het filmpje gezien die de Vastenactie liet maken over het leven op de theeplantages. Achter de mooie zandstranden, de tempels en de prachtige lotusbloemen in de natuur van Sri Lanka gaat een andere werkelijkheid schuil. De theeplukkers op de wereldberoemde theeplantages leiden een moeilijk, vaak uitzichtloos bestaan, dat grenst aan slavernij. Op de theeplantages wordt tegen veel te lage lonen keihard gewerkt. De theeplukkers wonen in krotten. Moeders en vrouwen trekken naar het Midden-Oosten om er als huishoudster geld te verdienen.

De katholieke organisatie SETIK helpt in Sri Lanka mensen een menswaardig bestaan op te bouwen. Medewerkers en vrijwilligers proberen de nood te lenigen. Dit jaar steunen wij ook op school en in de kerk en de parochie deze Vastenactie.

“De kracht om door te gaan”

Mensen in alle tijden hebben geleden en overal ter wereld hebben ze geworsteld met het zinloos lijden, ook nu nog in onze wereld anno 2015! Lijden is onuitroeibaar en duikt steeds opnieuw op in allerlei vormen. Vriendschappen en relaties lopen stuk, mensen verliezen hun werk, mensen rouwen omdat ze geconfronteerd worden met ziekte en sterven.

En toch moeten we de pijn, het verdriet, het gemis, de angst, de onmacht, de boosheid om het definitief verlies een plaats leren geven in ons leven. Pasklare antwoorden en oplossingen op lijden en dood zijn er niet altijd, maar toch moet elke mens voor zichzelf een weg vinden om te bereiken dat het leven dragelijk blijft.

Vooraleer we ons afvragen of de God ons hierbij kan helpen moeten we ons ervan bewust zijn dat 95 % van alle ellende en miserie, kommer en zorg in deze wereld door de mens zelf wordt veroorzaakt. Mensen doen elkaar het kwaad aan.

Mensen gedragen zich onverantwoord tegenover de medemens. Door egoïsme, machtsdrang, afgunst, eerzucht en hebzucht spreken mensen niet meer met elkaar en verklaren elkaar de oorlog. Daardoor ontstaat veel hongersnood, armoede en ziekte en vallen er gekwetsten en doden.

En toch: De belofte van God in de Bijbel dat het lammetje zal rusten naast de wolf en dat wapens zullen omgesmeed worden tot ploegscharen blijft een droom die ons is aangezegd in het eerste Verbond. Het is een hoop die we blijven aanhouden omdat we geloven in wat Jezus, de lijdende dienaar van God, gezegd en gedaan heeft.

Vandaag in het evangelie hoorden we dat enkele Grieken Jezus wilden zien. Zij wilden iets meer te weten komen over Hem. Zonder omwegen en dralen zegt Jezus: De tijd is nu gekomen dat je Mij in Mijn lijden zult zien. Door in de aarde te vallen en te sterven, zoals een graankorrel in het veld, zal Ik veel vruchten dragen. Door Mijn leven te geven voor de medemens in deze wereld zal Ik Mijn leven niet verliezen maar zal Ik verheerlijkt worden door God, mijn Vader. Dit alles zeg Ik niet voor Mezelf, maar voor jullie. Eens dat Ik omhoog geheven zal zijn aan het Kruis dan zal Ik jullie allen tot Mij trekken.

Aan dit geloof klampen wij ons vast, ook al zijn wij, zoals Jezus, in moeilijke situaties tot tranen ontroerd en angstig. Ook wij vragen in onze verlatenheid dat de kelk aan ons en onze vrienden mag voorbij gaan. Door ons geloof in de God vinden wij – ondank alles – de kracht om door te gaan met onze opdracht in het leven…

naar E. Costermans o.p.

“God, wees Gij onze zachte kracht…”

Zonder goede grond geen vruchten.
Zonder water geen leven.
Wees Gij vaste grond, God, zin van ons bestaan.
Wees Gij vruchtbare aarde, God, kracht van leven.
Wees Gij wassend water, God, vrede in ons hart.
Wees Gij onze zachte kracht.
Geef ons van die Kracht
Dan kunnen wij sterven om te leven.


VOORBEDEN door de Jongeren en een Vormeling van groep 8

J: Laat ons bidden voor een betere samenleving op deze wereld. Dat alle mensen elkaar helpen ongeacht woonplaats, huidskleur of geloof. Mensen moeten een toekomst kunnen hebben. Laat ons bidden:
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

V: Laat ons bidden dat er meer organisaties komen zoals Setik. Er moeten meer mensen komen die zich willen inzetten voor andere mensen. Dat ook alle mensen, jongens en meisjes naar school kunnen gaan en hun dromen kunnen waar maken. Dat alle mensen op deze wereld contact met elkaar kunnen maken om elkaar zo te helpen. Laat ons bidden:
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

J: Laat ons bidden voor betere wereldvrede, dat er minder oorlogen zijn met name in het midden oosten. Dat mensen elkaar met open armen ontvangen en niet elkaar bevechten met wapens of woorden. Iedereen moet gelijk zijn en iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Laat ons bidden:
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

J: Laat ons bidden voor alle mensen die ziek of oud zijn. Dat zij steun krijgen van de mede mens en dat zij van hun leven kunnen genieten. Dat er medisch vooruitgang mag komen en dat er nieuwe medicijnen ontwikkeld worden. Wij willen bidden dat mensen met ebola en andere ziektes beter worden. Laat ons bidden:
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

Pastoor: Voor de intenties van deze H.Mis…
Allen: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons

EUCHARISTIEVIERING (zie boekje)

SLOTWOORD door een Vormeling

V: “De graankorrel”

Ik ben een kleine korrel graan.
Ik heb lang in de zon gestaan.
Ik zat toen in een korenaar
met heel veel vriendjes bij elkaar.
Nu zijn wij in een zak gedaan
met andere losse korrels graan.
Ik wacht op wat er komen gaat…
Ik ga de weg van alle zaad;
ik zal mijn leven moeten geven
om anderen te laten leven.
Ik ben een kleine korrel graan.
Ik ben de aarde ingegaan.
Ik lig hier lekker toegedekt
te wachten tot ik word gewekt.
Ik voel in mij een kiem van leven,
die honderdvoudig vrucht zal geven.
Ik ben de aarde ingegaan,
zodat ik straks weer op kan staan.
Ik ben een kleine korrel graan.
Ik hoop straks weer in bloei te staan,
zodat ik weer nieuw zaad kan geven
om mensen van te laten leven.


Er zal een deurcollecte zijn voor de Vastenactie, donateurs ontvangen thee als beloning.

De vormelingen en jongeren nodigen u uit om na de Mis naar het parochiehuis te komen om te genieten van een kop koffie, thee of frisdrank met iets lekkers erbij. Zij zullen hiervoor een kleine bijdrage vragen, dit komt geheel ten goede aan de Vastenactie.


Evaluatie Vastenactieviering

De vormelingen (en acolieten) zijn hard aan het werk geweest. Tijdens de vastenactieviering op zondag 22 maart hebben de vormelingen geholpen en meegedacht over deze viering, zij werden hiermee geholpen door onze eigen heidelichtjongeren. Ze hebben mooie en inspirerende teksten geschreven. Na de H. Mis was er gelegenheid tot ontmoeting in ons parochiehuis, hier kon iedereen tegen een kleine vergoeding genieten van het zelfgemaakte gebak uit Sri-lanka of cakejes, dit kwam geheel ten goede aan de vastenactie. Wij willen iedereen bedanken die geholpen heeft en vooral de moeder van onze acolieten J. en J., zij heeft het gebak uit Sri-Lanka gemaakt. Zonder jullie hulp was het allemaal niet mogelijk geweest.


Advertenties