Preek 5de zondag in de Paastijd B 2015

De meimaand is begonnen. Dat betekent voor ons veel bloesem en fris groen. In onze katholieke volksvroomheid heeft de meimaand verder een lieflijke klank als Mariamaand. Wij eren Maria als onze hemelse Moeder, die in de Hemel onze voorspreekster is. Wij mogen erop vertrouwen: “Maria bidt met ons mee en beveelt onze gebeden aan bij O.L. Heer.

Hoezeer Maria bij ons katholieke geloof hoort blijkt elk jaar weer doordat de Kerk in deze maand een soort opleving ervaart. In deze maand komen vele mensen samen bij de vele Mariakapellen die ons bisdom telt, om de rozenkrans te bidden. Op enkele plaatsen wordt zelfs bij de Mariakapel de heilige Mis gevierd; in Schaesberg bij de kapel van Leenhof en bij de kapel aan de Kleikoeleweg in Nieuwenhagerheide. Maria wordt als een bijzondere beschermheilige beschouwd. Zoals kinderen zich tegen hun moeder aandrukken om er bescherming en geborgenheid te vinden, zo gaan wij naar Maria en steken een kaars bij haar beeltenis op.

Ook vandaag willen wij in deze heilige Mis Moeder Maria heel bijzonder eren en haar bescherming inroepen.

Wij bevinden ons niet alleen in de meimaand, maar ook in tijd tussen Pasen en Pinksteren. Als wij de evangelieverhalen lezen dan laten deze een bijzonder licht op Maria schijnen. Als er over Maria gesproken wordt, dan wordt zo snel het woord ‘dienstmaagd’ in de mond genomen. Dat is niet verkeerd, want het is een woord van Maria zelf dat Zij tot de engel sprak. Met dit woord sprak Zij haar jawoord uit tegenover de engel Gabriel die Haar had gezegd, dat Zij moeder van Gods Zoon zal worden. “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord.” Het drukt uit, dat Maria niet vasthoudt aan haar eigen levensplan, maar dat zij datgene doet wat God van Haar vraagt.

In onze moderne oren echter heeft dit woord ‘dienstmaagd’ een slaafse klank. Maria zou een sloofje zijn. Dat inspireert ons niet bepaald tot navolging. Zo doen wij Maria bovendien onrecht, want Maria moet eerder beschouwd worden als een sterke, krachtdadige en dappere vrouw, die regelmatig het voortouw neemt. Dat blijkt heel duidelijk in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Dan is Zij degene die de groep van de apostelen samenhoudt. Terwijl de apostelen naar alle kanten willen wegvluchten, is Zij degene die de apostelen samenhoudt, bij de les houdt. Zij neemt het voortouw, roept de leerlingen weer samen en wijst hen erop wat hen nu te doen staat.

“De apostelen zijn het aan haar Zoon verplicht om zijn verlossingswerk voort te zetten.” Maria neemt het voortouw, zoals in de meeste gezinnen de moeder het voortouw neemt, en samenhoudt, en gemeenschap sticht.

Zo kennen wij Maria ook uit de evangelieverhalen. Maria is de krachtdadige Vrouw, die ook op de bruiloft te Kana duidelijk aanwezig is. Zij ziet de nood van het bruidspaar, dat dreigt voor schut te staan, als bekend zal worden dat de wijn op is.

Terwijl Jezus de boot schijnt af te houden en zegt: Is dat soms uw zaak? Bemoei je daar nu niet mee!, neemt Maria het voortouw en zegt tot de bedienden: “Doe maar wat Jezus jullie zeggen zal.” Zelfs Jezus heeft niets anders te doen, dan Zijn moeder te gehoorzamen…

Maria is ook de dappere Vrouw, die zich door niemand bang laat maken of zich laat wegjagen. Als Jezus zijn kruisweg begonnen is, wijkt Zij geen meter van Zijn zijde. Zij blijft haar Kind trouw. Alleen de apostel Johannes heeft de moed gehad om Haar in deze trouw aan Jezus te volgen.

Maria is niet het sloofje, dat wij vaak van Haar hebben gemaakt, maar uit alles blijkt, dat Zij een zelfbewuste en moedige vrouw is. Toen Jezus aan het kruis tot Johannes zei: “Zoon, ziedaar uw Moeder,” heeft Hij niet alleen Maria aan Johannes als Moeder toegewezen, maar ook aan de hele Kerk. Jezus wist: Bij Maria is de Kerk in goede en veilige handen. Zij komt voor ons op.

Maria is het voorbeeld, dat de Kerk nodig heeft. Zij wordt ons ten voorbeeld gesteld. Wij mogen Haar aanroepen als de zorgzame Moeder, maar ook als degene die het initiatief neemt in de moeilijke momenten, zoals blijkt tussen Pasen en Pinksteren. Ook nu nog neemt Zij het initiatief om de Kerkgemeenschap samen te houden. Ook nu nog wijst Zij ons op onze plicht om het werk van Jezus voort te zetten, omdat Jezus ook voor ons aan het kruis gestorven is. Ook nu wijkt Zij niet van hen die haar aanroepen…

Moge Maria met ons meegaan op onze levensweg. Dan zijn wij veilig. Amen.

Vgl. http://www.parochiestmartinusvlodrop.nl/pdf/preken/2009/preek14.pdf


Advertenties