Maandag, 20 juli 2015, heilige Mis met het evangelie: Matheüs 12,38-42.
Op zekere dag richtten enige schriftgeleer­den en Farizeeën zich tot Hem met de woorden: ‘Meester, wij willen een teken van U zien.’ Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Een slecht en overspelig geslacht verlangt een teken, maar geen ander teken zal hun gegeven worden dan dat van de profeet Jona. Zoals mogelijk Jona drie dagen en drie nachten verbleef in de buik van het zeemon­ster, zo zal de Mensen­zoon drie dagen en drie nachten verblijven in de schoot van de aarde. De mensen van Nineve zullen bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; welnu, hier is meer dan Jona. De koningin van het Zuiden zal bij het oordeel opstaan samen met dit geslacht en het veroordelen, want zij kwam van het uiteinde der aarde om te luisteren naar de wijsheid van Salomo: welnu hier is meer dan Salomo.

Overweging bij de lezing van vandaag:

H. Petrus Chrysologus (ca 406-450) bisschop van Ravenna en kerkleraar; Sermon 3 ; PL 52, 303-306

“Hier is meer dan Jona”

Het was Jonas eigen besluit om overboord gegooid te worden: “Neem mij en gooi mij in de zee”, zei hij (Jona 1,12), dit verwijst naar de vrijwillige Passie van de Heer Jezus. Waarom hadden de matrozen immers verwacht om er het bevel toe te krijgen? Omdat de redding van allen de dood van één vraagt, laat men de dood als vrije beslissing van degene die sterven moet, en omdat zijn dood niet een noodzakelijkheid is die ondergaan moet worden, maar een daad van vrije wil: “Niemand neemt het Mij af, Ik geef het uit eigen vrije wil. Daartoe immers heb Ik de macht, zowel om het te geven als om het terug te nemen”, zei de Heer (Joh 10,18). Want als Christus de geest gegeven heeft (Joh 10,30), is dat niet omdat het leven Hem ontsnapt. Hij, die in zijn hand de ziel van alle mensen houdt, kon de Zijne niet verliezen. “Ik houd altijd Mijn ziel in Mijn handen” (Ps 119,109) en elders: “In Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Ps 31,6; Lc 23,46)

Advertenties