Gezinsviering 28 november 2015

in de parochiekerk

H. Hart van Jezus te Landgraaf

Onderweg naar Bethlehem

m.m.v. Jeugdkoor Nieuwenhagerheide

o.l.v. Jo Louppen


slot

Openingsritus

INTREDELIED: door het jeugdkoor

 

Pr.:    In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Allen:  Amen

Pr.:    De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

Allen:  En met Uw Geest

 

WELKOMSTWOORD:

Fijn dat u er bent,

Bij deze viering van de 1e advent.

De tijd van wachten is begonnen,

Nog 4 zondagen te gaan.

Vanavond gaat het eerste kaarsje aan.

Buiten is het donker,

De nachten zijn lang.

Zo’n kaarsje, zo’n lichtje,

maakt ons allen minder bang.

We moeten nog lang wachten,

Maar het is de moeite waard.

Want over 4 weken,

Komt er een mooi Kindje bij ons op aard.
Nog 4 weken, het lijkt nog heel ver.

Ons vertrouwen is rotsvast, we volgen de ster.

De hoop en verwachting,

Maken ons blij.

Ons vertrouwen is vast,

Zo vast als een kei.

We gaan samen op pad,

We volgen de ster.

Naar dat Lichtpunt in de duisternis,

dat lichtpunt dat Jezus Christus is.

 

Zegening van de adventskransen

 

SCHULDBELIJDENIS:

Pr.:    Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Allen:  Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb, in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld. Door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heilige, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God.

Pr.      Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Allen:  Amen.

 

Het jeugdkoor zingt Heer ontferm U

 

OPENINGSGEBED

Pr.:    God, Heer en Schepper, hemel en aarde hebt Gij gemaakt. De zon, de maan, de sterren: het is het werk van Uw handen. Open onze ogen opdat wij overal Uw hand herkennen: dat wij waakzaam blijven totdat Uw Zoon wederkomt, Jezus Christus, Messias. Die met U leeft en heerst…

 

Dienst van het Woord

EERSTE LEZING:

De eerste lezing is genomen uit het boek van de profeet Jeremia: Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd, dat Ik de belofte vervul, die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En die stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid. Zo spreekt de Heer.

Allen: Wij danken God

 

TUSSENZANG: door het jeugdkoor

 

EVANGELIE

Pr.:    De Heer zij met U

Allen:  En met uw geest

Pr.:    Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

Allen:  Lof zij U, Christus

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:

“Er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren.

Op aarde zullen de volkeren volangst zijn.

Ze zullen radeloos zijn door het golven van de bulderende zee.

De mensen zullen sterven van schrik,

Vol spanning, om wat er met de wereld gaat gebeuren.

Want de hemelse zullen in de war raken.

Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk,

Met macht en grote majesteit.

Wanneer dit alles begint te gebeuren,

ga dan rechtop staan en houdt het hoofd omhoog.

Want Uw verlossing is dichtbij.

Zorg dat Uw Geest niet bedwelmd wordt

door de roes van dronkenschap en de zorgen van het leven.

Laat ie dag jullie niet verassen zoals een strik.

Want die dag zal komen voor alle mensen van heel de aarde.

Ben daarom altijd waakzaam en bid

dat je kunt ontkomen

aan al de dingen die gaan gebeuren.

Bid, dat je stand mag houden

voor het aanschijn van de Mensenzoon.”

Zo spreekt de Heer.

Allen:  Wij danken God.

 

PREEK en lied met de kinderen: https://youtu.be/a9oFT9sGuCE

 

 

GELOOFSBELIJDENIS:

Allen:  Ik geloof in God de Almachtige Vader,

            Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus zijn enige zoon, onze Heer.

            Die ontvangen is van de Heilige Geest.

            Geboren uit de maagd Maria.

            Die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

            is gekruisigd, gestorven en begraven.

            Die nedergedaald is ter helle,

            de derde dag verrezen uit de dode,

            die opgestegen is ten hemel,

            zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader.

Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

            Ik geloof in de Heilige Geest.

            De heilige katholieke kerk.

            De gemeenschap van de heiligen.

            De vergeving van de zonden,

            de verrijzenis van het lichaam,

            en het eeuwig leven.

            amen.

 

VOORBEDEN:

Mogen we voor iedereen een rots in de branding zijn, laat ons bidden dat onze lieve Heer ons daarbij helpt.

Allen:  Wij bidden U verhoor ons

Mogen we goed zijn voor de schepping, laat ons bidden dat onze lieve Heer ons helpt ons hart te openen.
Allen:  Wij bidden U verhoor ons

Tijdens deze adventsperiode willen we de deur van ons hart openzetten oor te helpen waar we kunnen, te delen en te luisteren naar elkaar, laat ons bidden.

Allen:  Wij bidden U verhoor ons

Is jouw deur nog op slot, zet hem open voor God, laat ons bidden dat onze lieve Heer in ons hart komt wonen, dan zijn we niet meer alleen.

Allen:  Wij bidden U verhoor ons

Laat ons bidden voor de mensen die moeten lijden onder de oorlog. In Syrië, ver weg en Frankrijk, dichtbij en in heel de wereld.
Allen:  Wij bidden U verhoor ons

Pastoor: Voor de intenties van deze H. Mis….

 

Dienst van het altaar

 

OFFERANDEZANG: door het jeugdkoor

 

Pr.:    Bid, Broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader

Allen:  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk.

 

GEBED OVER DE GAVEN

Pr.:    Heer, we bidden U: aanvaard de gaven die wij U aanbieden uit het goede dat U ons heeft geschonken. Geeft dat de eredienst die wij in dit leven mogen vieren ons brengt tot het geluk van de eeuwige verlossing door Christus onze Heer.

Allen:  amen

 

EUCHARISTISCH GEBED

Pr.:    De Heer zij met U

Allen:  en met uw geest

Pr.:    verheft uw hart

Allen:  wij zijn met ons hart bij de Heer

Pr.:    brengen wij dank aan de Heer, onze God

Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig

Pr.:    Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan Uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal, door Christus, onze Heer. Die, toen Hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van Uw genade heeft voltooid, en vlees geworden is, en voor ons allen open heeft gedaan de deur naar een geluk dat eeuwig duurt, een land dat Hij beloofd heeft en ons geven zal. Nu nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en vastberaden; ooit zullen wij erbinnen gaan en wonen, wanneer Hij komt in heerlijkheid voorgoed. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij U en zingen U toe vol vreugde:

het jeugdkoor zingt Heilig, heilig

 

Pr.:    Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer.

Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig Zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan Zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt en eet hiervan, Gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem Zijn leerlingen met deze woorden:

Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond, dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden Blijft dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

 Allen:  Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

 

Pr:     Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig keurt om voor Uw aangezicht te staan en Uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en smeken U, dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.

Denk toch Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus, onze paus en Frans, onze bisschop en Everard zijn hulpbisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten.

Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Allen:  Amen.

 

ONZE VADER

Kinderen komen rondom het altaar staan (tot en met de vredeswens)

Pr.:    Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:

Allen:  Onze Vader,

            die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd

uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

            Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven;

En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade.

Pr.:    Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door Uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

Allen:  Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

            Amen.

Pr.:    Heer Jezus Christus, Gij hebt aan Uw apostelen   gezegd: Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u , let niet op onze zonden maar op het geloof van Uw Kerk; Vervul Uw belofte: geef vrede in Uw Naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.

Allen:  Amen.

Pr:     De vrede des Heren zij altijd met u.

Allen:  En met Uw geest.

 

LAM GODS

Het jeugdkoor zingt Lam Gods

 

UITNODIGING TOT DE COMMUNIE

Pr:     Zalig zij, die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen:  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.

 

COMMUNIE

Tijdens de Communie uitreiking zingt het jeugdkoor

 

GEBED NA DE COMMUNIE

Pr.:    God onze Vader, in de gave van deze heilige Communie is Uw Zoon tot ons gekomen. Sterk ons geloof, vermeerder onze hoop dat wij het uithouden in deze tijd van wachten en blijven uitzien naar de komst in heerlijkheid van Jezus Christus onze Heer.

 

SLOTWOORD

Heel in de verte,

Zien we het gloren.

Nog 4 zondagen,

En Jezus wordt geboren.

We houden hoop,

We hebben vertrouwen.

Hoe donker het soms ook is.

Kerstmis, het lijkt nog heel ver,

Vol goede moed, volgen we de ster.

Dat ene Lichtpunt, is onze houvast.

Vol verwachting, met vertrouwen

keigroot en rotsvast.

Want, wat er op weg ook allemaal kan gebeuren,

Ons vertrouwen zal niet splijten, barsten of scheuren.

We willen u allemaal hoopvol stemmen, houd goede moed,

Kerst komt eraan, alles komt goed.

 

ZEGEN EN SLOTLIED

Advertenties