Nee, dat slaat niet op de wijze waarop zij Jezus ontvangen heeft, maar op haar eigen ontvangenis. Onbevlekt betekent hier ook niet dat haar verwekking niets met de natuur en met seksuele vereniging van haar ouders te maken zou hebben.

Onbevlekt wil hier zeggen dat bij het doorgeven van het leven de verstoring van de zonde niet aan haar werd doorgegeven. We vieren Gods genade: de genadewerking van Christus in haar, van Christus die haar als eerstverloste bij voorbaat ontrukt aan de zondevloed die de mensheid vanaf haar oorsprong heeft verstoord!

Dit mysterie bevat voor U, voor jou, voor mij een blijde Boodschap. Hoe je levensverhaal ook geweest is, wat of de zonde ook mag hebben aangericht, diep in je blijft een kern die daardoor niet is aangetast. Een kern die open staat voor het ontvangen van Gods Woord, open voor jouw deelname aan de menswording van dat Woord. Een kern die aangesproken kan worden door de verkondiging van het Evangelie.

We vieren een geloofsmysterie dat met lezingen uit de heilige Schrift wordt aangeduid. In de eerste lezing (Gen. 3, 9-15): waar we horen hoe de man de schuld geeft aan de vrouw waar het de zonde betreft, neemt God het voor de vrouw op. Zij wordt zijn medewerkster in de strijd tegen de Boze, tegen de slang, de oude vijand van de mens, de duivel: “Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Dit zal uw kop bedreigen, en gij zijn hiel”.

In de tweede lezing (Ef. 1, 3-6. 11-12) verwoordt Paulus het op zijn manier: “In Christus heeft Hij ons uitverkoren, nog vóór de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof en heerlijkheid van zijn genade”.

In het evangelie (Lc. 1, 26-38) krijgt Maria haar eretitel. Het is de engel die bij haar binnentreedt en haar zo aanspreekt: “Verheug u, Begenadigde”. Ieder die door bekering en doopsel werd opgenomen in de Kerk is een “begenadigde” wat wil zeggen: “De Heer is met u”! De zonde kan veel verstoren maar krachtens schepping blijft de ziel op God aangewezen. De vreugde van het Evangelie bestaat erin dat door de verlossende kracht van Christus de ziel als het ware uit haar doodslaap wordt gewekt, door God wordt wakker gekust om weer vanuit haar diepste wezen te gaan leven!

Het mysterie van de Onbevlekte Ontvangenis is ons aller mysterie, maakt onze diepste vreugde uit. Vandaar in Oost en West een “Hoogfeest”.

Door pastoor Chr. van Buijtenen, facebook: https://www.facebook.com/christofvanbuijtenen


 

 

Advertenties