Door Pastoor C. Mennen

“Wij roemen in ’t kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis.”

Immers het kruis is in Christus het overweldigende teken van de liefde geworden. Hier geeft God zich in zijn eigen Zoon tot de dood op het kruis. God zelf geeft zich tot in de dood. Is er een onvoorstelbaarder en een groter liefde mogelijk: de Onsterfelijke wordt sterfelijk en sterft uit liefde voor ons. En tegelijkertijd sterft aan het kruis de Mensenzoon, een van ons, die zich in gehoorzame liefde totaal geeft aan God zijn Vader en daarmee herstelt wat Adam vanaf het begin door ongehoorzaamheid aan schuld op zich geladen had.

In het kruis toont God zijn liefde tegenover ons en toont de mens zijn gehoorzame liefde tegenover God. In Christus komt dat samen. De Gekruisigde Christus is Gods liefdesaanbod aan ons. De gekruisigde Christus aanvaarden, opzien naar Hem die zij hebben doorstoken, is Gods liefde aanvaarden.

Tegelijk is de Gekruisigde Christus ons enige antwoord aan God dat werkelijk telt. Je aansluiten bij Hem, met Hem je kruis dragen is dan ook het enige antwoord dat God van ons aanvaardt. En het resultaat van het kruis van Christus is verrijzenis en eeuwig leven. Daarom roemen we in het kruis van onze Heer Jezus Christus, ook vanavond al, al is het nog geen Goede Vrijdag. Immers ook vanavond staat het kruis centraal. Alles wat Jezus op deze laatste avond van zijn leven doet, doet Hij met kruis van morgen voor ogen.

Allereerst stelt Hij de Eucharistie in. Het is het sacrament van zijn gebroken Lichaam en zijn vergoten Bloed. Hij wil dat het kruis door de eeuwen heen voor alle gelovigen bereikbaar zal zijn.

Telkens als wij de heilige Mis vieren mogen wij met Christus zijn offer aan de Vader opdragen tot heil van onszelf en van alle levenden en doden. En wij ontvangen het onderpand van het eeuwige leven in de heilige Communie: het Lichaam en Bloed van de Heer als spijs en drank van eeuwig leven.

Zijn we ons wel altijd van die grote gave bewust? Vieren we met voldoende eerbied en aandacht het offer van het kruis, zijn we ons voldoende bewust van zijn aanwezigheid in de gaven van Brood en Wijn; Zijn Lichaam en Bloed? Naderen we met een zuiver en aandachtig hart tot de heilige Communie om Hem te ontvangen die onze weg, onze waarheid en ons leven is?

En het vieren van dit Sacrament, hoe belangrijk en noodzakelijk ook is maar één kant van de medaille. Dat maakt Jezus ons duidelijk, als Hij zijn leerlingen de voeten wast; als Hij het werk doet dat in die tijd alleen slaven deden. De liefde van het kruis betekent dat je je helemaal geeft, dat je als een slaaf voor de anderen wordt.

Roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus, betekent dus zowel de heilige Mis  vieren en ons aansluiten bij het levensoffer van Christus en van Hem kracht ten leven ontvangen, alsook Hem navolgen in zijn kruisliefde. “Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat Gij zoudt doen zoals Ik u heb voorgedaan.”

Het kruis is onze verlossing maar tegelijk ook de dringende aansporing om de Gekruisigde te volgen in zichzelf totaal gevende liefde. Amen.

http://www.mennenpr.nl/witte_donderdag_b.html


 

Advertenties