Preek 7e zondag van Pasen – C 2016

p1019859-d4d89d8af7aaf0262e346f40f69029c0

Stilaan naderen wij het feest van Pinksteren, de vijftigste dag na Pasen, het feest van de nederdaling van de heilige Geest. Deze dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren noemen wij de pinksternoveen. De Kerk sluit zich aan bij de apostelen, die samen met Maria bidden, opdat Gods Geest over hen mag komen, want zo is hen beloofd.

Afscheid van Jezus en de komst van de heilige Geest: dat zijn de centrale gedachten in de liturgie van deze zondag. Terwijl Jezus weet, dat Hij ter dood gebracht wordt, bidt Hij voor zijn leerlingen en beveelt hen aan bij zijn hemelse Vader. Hij sluit zijn gebed met de woorden: “Opdat de liefde waarmee Gij Mij hebt liefgehad in hen moge zijn en Ik in hen.” Dat is eigenlijk een omschrijving van de heilige Geest: Hij is Gods nabije in ons werkende Liefde. Aan de heilige Geest geeft Jezus diverse namen die ons zijn betekenis uitleggen: Hij is de Helper, de Trooster, Degene die bezieling schenkt. De Helper is bedoeld als een soort pleitbezorger, Iemand op wie wij kunnen rekenen en op wie wij mogen steunen. Generaties christenen hebben Hem aangeroepen en hebben mogen ervaren dat ze geholpen werden. “Kom Helper, heilige Geest,” zo hebben zij telkens weer gebeden.

Dit gebed van Jezus wordt voortgezet door Maria die negen dagen lang met de apostelen samen is en met hen bidt om de heilige Geest te mogen ontvangen. Dit gedurende negen dagen herhaald gebed is daarna tot een vroom gebruik geworden in onze Kerk. Ook wij mogen ons bij dit gebed aansluiten. Bidden wij om de komst van de Heilige Geest, Die met ons mee wil trekken door het leven. Zo vaak helpt Hij ons, of kunnen wij Hem aanroepen. Het leven is zo ingewikkeld geworden…

Gebed

O Heilige Geest,
U, die uitgaat van de Vader en de Zoon,
nederig  smekend roepen wij tot U:

Daal neer op al Uw kinderen,
zodat wij in staat zijn om ons los te maken
van alles wat ons van God scheidt
en vul ons met Uw kracht en liefde.

Heilige Geest, sterk ons in de vertrouwvolle overgave
aan onze Heer en Redder Jezus Christus.
Heilige Geest, open onze ogen en oren voor de Waarheid,
zodat we oprecht over Jezus in de wereld kunnen getuigen.

Heilige Geest, vul ons met Uw wonderbare gaven,
zodat Uw vruchten in ons groeien en ons in staat stellen
te vluchten voor het bedrog en alleen het juiste te doen,
het kwaad te onderkennen en alleen het goede te doen.

Heilige Geest, ondersteun en wek in Uw Kerk moedige dienaren op,
die ons sterken om trouw te zijn aan het Geloof en ons veilig leiden.
Heilige Geest, vervul alle opvolgers van de apostelen met een krachtige wil
om tegen de tijdgeest in het onveranderlijke Woord van God te bewaren.

Heilige Geest, moedig de leiders en bedienaren van Uw heilige Kerk aan
om zich innig toe te wijden aan de Moeder van God, Maria,
en dat zij gehoor geven aan haar bezorgde oproep
Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart.

Kom heilige Geest, vervul de harten uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde. Zend Uw Geest uit en alles zal worden herschapen En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verheugen.

Moge de Vrouwe van alle Volkeren,
de heilige Maagd Maria,
Uw zo beminde Bruid onze Voorspreekster zijn.
Door Christus, onze Heer. Amen.


Vgl. www.parochiestmartinus.nl


Advertenties