Er waren op die bewuste dag vele volkeren te Jeruzalem; Parthen, Meden en Elamieten enz, vreemde volkeren. Eigenlijk kijken we er niet meer van op van de vele volkeren. Wie door een willekeurig station van een grote stad loopt, ziet de veelkleurigheid van de huidige samenleving voor zich. Er is geen stad in West Europa en Noord Amerika die niet tot smeltkroes geworden is van alle mogelijke culturen en religies en klederdrachten.

‘Verscheidenheid van volkeren’ staat in de Bijbel voor; symbool van verdeeldheid onder de volkeren. Verdeeldheid is kenmerkend voor de mensheid. Zonder de erkenning van de ene God valt de mensheid uit elkaar in vele volkeren die elkaar bestrijden…

Verdeeldheid, spanningen, waar komen ze niet voor? We kunnen ons ervan afmaken met de clichés: waar is niets? Maar clichétaal treffen wij in de Bijbel niet aan. De Bijbel wil daarin juist verandering brengen en houdt ons daartoe een spiegel voor. De Bijbel stelt kritische vragen aan ons adres. Maar God zou God niet zijn, als Hij ons ook niet een uitweg zou wijzen. Hij roept ons op om van hoogmoed tot eenvoud en dienstbaarheid, van jaloezie tot naastenliefde en geloof te komen, opdat wij ons allen ons één kunnen weten als Volk van God. Daartoe liet Hij zijn Zoon Mens worden. De eerste woorden die Jezus in het openbaar spreekt zijn: Het Rijk Gods is nabij. God gaat de wereldorde herstellen en roept ons op tot geloof en een nieuwe mentaliteit.

Wij vieren Pinksteren. Het Pinksterwonder verhaalt ons van de vele volkeren die er te Jeruzalem zijn. Volkeren die elkaar niet kunnen begrijpen of verstaan. Maar daar horen de volkeren ieder de apostelen in zijn eigen taal spreken van Gods grote daden. Zij ervaren hoe er een onderlinge eenheid ontstaat door te luisteren naar deze bijzondere woorden van de apostelen. Niet alleen geen taalproblemen meer, maar juist een grote onderlinge eenheid door hetzelfde geloof in dezelfde God.

Het Pinksterwonder verhaalt, hoe de heilige Geest één maakt wat verdeeld is en die eenheid schept, waartoe wij op eigen kracht niet in staat zijn. Zoals ouders hun kinderen met hun verschillende karakters samenhouden en hen als gezin samenhouden, zo schept Gods heilige Geest de eenheid die eens verloren ging en waarnaar wij altijd weer blijven verlangen.

Daar waar de heilige Geest kansen krijgt, zullen we zien hoe er eenheid gaat komen. Bidden wij dat God de menigte volkeren opnieuw tot het éne Volk van God gaat hérscheppen! God Zelf bewerkt eenheid, maar God werkt nooit aan ons voorbij.

Wie zijn verantwoordelijkheid voor zoveel verdeeldheid onder ogen ziet, zal streven naar vrede en verzoening…

Kom H. Geest!

Kom heilige Geest, U, die uitgaat van de Vader en de Zoon,
nederig  smekend roepen wij tot U:

Daal neer op al Uw kinderen,
zodat wij in staat zijn om ons los te maken
van alles wat ons van God scheidt
en vul ons met Uw kracht en liefde.

Heilige Geest, sterk ons in de vertrouwvolle overgave
aan onze Heer en Redder Jezus Christus.
Heilige Geest, open onze ogen en oren voor de Waarheid,
zodat we oprecht over Jezus in de wereld kunnen getuigen.

Heilige Geest, vul ons met Uw wonderbare gaven,
zodat Uw vruchten in ons groeien en ons in staat stellen
te vluchten voor het bedrog en alleen het juiste te doen,
het kwaad te onderkennen en alleen het goede te doen.

Heilige Geest, ondersteun en wek in Uw Kerk moedige dienaren op,
die ons sterken om trouw te zijn aan het Geloof en ons veilig leiden.
Heilige Geest, vervul alle opvolgers van de apostelen met een krachtige wil
om tegen de tijdgeest in het onveranderlijke Woord van God te bewaren.

Heilige Geest, moedig de leiders en bedienaren van Uw heilige Kerk aan
om zich innig toe te wijden aan de Moeder van God, Maria,
en dat zij gehoor geven aan haar bezorgde oproep
Rusland toe te wijden aan haar Onbevlekt Hart.

p1019859-d4d89d8af7aaf0262e346f40f69029c0

Moge de heilige Maagd Maria, Uw zo beminde Bruid
daartoe onze Voorspreekster zijn. Amen

Van harte wensen wij u een gezegend Pinksterfeest.

Vgl. www.parochiestmartinus.nl


 

Advertenties