Joh.16,12-15

In het begin van ons leven werden wij gedoopt: in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Zo werden wij kinderen van God, en op het einde van ons leven zal de priester ons zalven in de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. Zo worden wij opgenomen in Gods heerlijkheid.

In de naam van de Vader

Wij, mensenkinderen, mogen zeggen: God Onze Vader. Het is zeker ongehoord dat wij de Schepper van al wat bestaat ‘Onze Vader’ mogen noemen. Waar zouden wij het recht halen om zo te spreken als Jezus het ons niet zou hebben geleerd?

Geloven dat God barmhartig is als een vader en liefdevol als een moeder, kunnen wij geloven omdat Jezus, het Woord van God, het ons geopenbaard heeft. Met ons verstand kunnen wij dat moeilijk achterhalen, wij zien zoveel boosheid in de wereld, zoveel leed en lijden, hoe kan een goede God dat alles toelaten? Maar alle woorden en daden van Jezus getuigen van de liefde van God. Hij is de trouwe getuige dat God barmhartig is en dat Hij wil dat alle mensen gered zullen worden. Op zijn woord durven wij ons in leven en dood aan die barmhartige Vader toevertrouwen.

In de naam van de Zoon

Jezus, Zoon van de Vader, ware God uit de ware God, één in wezen met de Vader. Wat zouden wij zijn zonder Jezus, die voor ons, mensen, en omwille van ons heil, uit de Hemel is neergedaald? Hij heeft ons liefgehad en zich voor ons overgeleverd. Zijn woorden en Zijn leven waren een onophoudelijke openbaring van Gods goedheid en menslievendheid. Door Zijn verrijzenis heeft Hij ons getoond dat wij in Hem leven en de verrijzenis zullen bezitten, als wij in Zijn naam geloven. Als wij Jezus navolgen zullen wij niet in de duisternis wandelen. Als Jezus voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie zal ons dan nog kunnen scheiden van de liefde van God? Hij laat ons niet als wezen achter, Hij zal bij ons zijn alle dagen van ons leven.


slide_16


In de naam van de heilige Geest

De Heilige Geest is de derde persoon van de allerheiligste Drie-eenheid; Hij is het grote geschenk van de verrezen Christus, die ons geest en hart opent voor het geloof in Jezus als de door de Vader gezonden Zoon, en die ons leidt naar vriendschap en gemeenschap met God. De Heilige Geest is de onuitputtelijke bron van Gods leven in ons.

Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest, die ons werd geschonken (Rom. 5,5). Paulus zegt dat het leven van de christen wordt bezield door de Heilige Geest en door zijn vruchten, liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid (Gal. 5,22).

Dit is het kostbare geschenk dat de Heilige Geest binnenbrengt in ons hart: het leven zelf van God, het leven van zijn ware kinderen, een relatie van vertrouwen in de liefde en barmhartigheid van God. Dat heeft zijn uitwerking op onze visie op de ander en wel om deze steeds te zien als broeder of zuster in Jezus.

De Heilige Geest leert ons kijken met de ogen van Christus, leven zoals Christus deed, het leven te begrijpen zoals Christus het begreep. De Heilige Geest vertelt dat we door God geliefd zijn als zijn kinderen, dat wij God kunnen liefhebben als zijn kinderen, en dat wij door zijn genade kunnen leven als zijn kinderen.

Vgl. bron: P.J. Lammers, Woord en Leven, Cyclus C, Drukkerij St. Norbertus, Westerlo, 1984, blz. 90-91.


 

Advertenties