Het pinksterfeest, vorige zondag gevierd door alle christenen in de hele wereldkerk is de enige, ware “Grote Reset”, die al onze medewerking verdient  

In het joodse geloof was dit het “wekenfeest”, nl. zeven weken na Pasen, het feest van de bevrijding uit Egypte. Het getal zeven in de Bijbel verwijst naar de volheid. De heilige Johannes heeft zijn Apocalyps of Openbaring helemaal volgens het getal zeven uitgewerkt. Zijn brieven aan de “zeven kerken” vertegenwoordigen “alle kerken”. De zeven zegels verzegelen alle geheimen, de zeven kwalen zijn alle ellende… Welnu, zeven weken van zeven dagen en daar nog een dag bovenop, dat is de volheid van de volheid, nl de 50e dag (Grieks = pentecostes). Dit was ook een landbouwfeest, waarop de eerstelingen van de oogst uit dankbaarheid aan God, Schepper en Vader werden opgedragen.  Wij leggen daarom ook de eerste vruchten van onze oogst aan de voet van het altaar bij de Eucharistieviering. Vervolgens was het een familiefeest, waaraan iedereen mocht deelnemen, ook de slaven en slavinnen. Het was een herinnering aan de bevrijding van het joodse volk zelf uit Egypte. Pinksteren was uiteindelijk ook een weerspiegeling van een jubeljaar, nl. het jaar na het zevende “sabbatjaar”, het 50e jaar, dat werd aangekondigd door de bazuin, de ramshoorn (Hebreeuws: jobel, Leviticus 25). Hiermee waren drie verplichtingen verbonden. De gronden, de wijngaarden enz. moesten een jaar lang met rust gelaten worden en braak blijven liggen, de bezittingen moesten terugkeren naar de oorspronkelijke eigenaars en de slaven moesten vrijgelaten worden. De beroemde joodse historicus Flavius Josephus (+ rond 100) voegt hier nog de verplichting aan toe van het opheffen van alle schulden (Joodse Oudheden 3, 12). Dit geheel vormde een grondige “reset” en een totale maatschappelijke vernieuwing. Deze algehele omvorming werd evenwel in de praktijk nooit doorgevoerd. Wel bleef het steeds een belangrijk ideaal, een streefdoel en een bron van blijvende inspiratie. Zo werd het jubeljaar ook een symbool voor de komst van de messiaanse tijd. Tenslotte werd in de latere joodse traditie met Pinksteren ook de viering verbonden van de afkondiging van de Wet, aan Mozes gegeven op de Sinaï, wat gepaard ging met donder en bliksem (Exodus 20).

Welnu, Jezus Christus heeft door zijn Menswording, zijn onderrichtingen, zijn Evangelie, zijn lijden, sterven en verrijzen, het ideaal van het joodse jubileum met zijn Pinksteren ten diepste vervuld. “Christus betekent het einddoel/vervulling van de wet” (Romeinen 10, 4: Grieks: telos = niet alleen einde maar vooral voltooiing!). Hij is de ware Bevrijder en Verlosser van ieder mens op aarde en van geheel de mensen familie. Hij is de eerste van de nieuwe schepping en als eerste verrezen. Hij is met zijn heilige Geest de kostbaarste en eerste vrucht van de oogst, zijn verlossingswerk. Deze Geest schenkt Hij nu aan allen die in Hem geloven. Met zijn Zaligsprekingen en zijn Evangelie geeft hij ons zijn Nieuw Charter voor de mensheid. Zijn gebod van Liefde tot God en tot de medemens is de vervulling van alle geboden. Deze Wet en Genade zijn niet meer geschreven op stenen tafelen, noch op perkament, maar door Gods Geest in de harten van de mensen. Zoals de “Tien geboden” met de natuurwet langs het joodse volk voor alle volken van alle tijden gegeven zijn, zo is Jezus’ Wet van de liefde langs de Kerk gegeven voor heel de mensheid en voor altijd. En deze “Nieuwe Wet” of “Wet van de Geest” kan in de praktijk niet herleid worden tot een concrete, geschreven tekst, zoals het kerkelijk wetboek of de gedrukte tekst van het Evangelie zelf.  De “Nieuwe Wet” is de kracht van de heilige Geest zelf in het hart van gelovigen, zoals de heilige Thomas van Aquino (+ 1274) duidelijk uitlegt in zijn Summa.

Pinksteren is het “Grote Reset” van Gods Liefde voor de hele mensheid om ieder mens tot zijn diepste waardigheid en geluk te brengen. Hijzelf heeft onze menselijke levenssituatie helemaal doorleefd tot en met de verschrikkelijke veroordeling tot de Kruisdood.  Na zijn Hemelvaart heeft Hij ons zijn eigen goddelijke Geest geschonken, waardoor wij met Hem burgers van zijn Rijk kunnen worden. Het is een Rijk van liefde en barmhartigheid, waarheid en rechtvaardigheid, vrede en geluk. Hiermee kunnen we onze diepste ontplooiing als “beeld Gods” bereiken en uiteindelijk één worden met God, waarvoor we geschapen zijn. Door zijn armoede zijn wij rijk geworden. Door zijn vernedering heeft Hij ons verheven. Door zijn sterven ontvingen wij het Leven. Doordat Hij alle schuld en kwaad op zich nam, zijn wij bevrijd en geheiligd.

Wat ons in deze tijd wordt voorgehouden als de “Grote Reset” komt van het Wereld Economisch Forum van Davos (Zwitserland), vanuit de machtige wereldorganisaties, de miljardairs van de Rothschilds, de bankiers, de City of London, de Big Farma, de wapenbazen, de Kabbala, de wereldelite en hun marionetten in zowat alle landen. Het is helaas op zowat alle punten het tegendeel van Pinksteren. Deze “Grote Reset” wordt uitgedacht door mensen die zichzelf op duizelingwekkende wijze hebben verrijkt en hun rijkdom en macht steeds meer weten uit te breiden. Ze zijn “eugenetici” die menen dat er te veel mensen op aarde rondlopen. Ze trachten de wereldbevolking te verminderen en helemaal onder hun controle te krijgen. Door de verwoesting van de eenvoudige, plaatselijke economie, worden hun multinationals steeds rijker en machtiger. Door de vernietiging van het maatschappelijke leven, worden mensen tot geïsoleerde, weerloze deeltjes van een kneedbare massa herleid. De dynamische kracht van fiere, soevereine volken wordt gebroken en onderworpen aan een wereld overspannende bureaucratie zonder hart. Het gezin als basiscel van de maatschappij, waarin ieder mens de waarden van het leven leert en ontvangt, wordt vervangen door levenloze, manipuleerbare structuren. De zorgzame liefde van een moeder en het beschermende gezag van een vader worden ondermijnd en vervangen door harteloze dwangmaatregelen.   Zelfs de diepste eigenheid van een mens als man of vrouw, de bron van onze levens rijkdom en creativiteit, wordt aan de mensen ontnomen en gereduceerd tot een kleurloos, onzijdig (n)iets.   

Gods “Grote Reset”, het Pinksteren moeten we wereldwijd vieren en omarmen als de enige redding en hoop voor deze wereld. Dit plan brengt leven en liefde voor iedereen. De duivel zaait niets anders dan dood en vernieling, haat en oorlog. Er is geen compromis tussen beiden mogelijk. In zijn Pinksterpreek roept de heilige Petrus ons op: “Redt u uit dit ontaarde geslacht” (Handelingen 2, 40). Aan de mensen die vragen wat zij nu moeten doen antwoordt hij: “Bekeert u en ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2, 38).

Pater Daniel

Bron: email van pater Daniel