Evangelie volgens Johannes 20,1-9

Beste broeders en zusters,

Vandaag vieren we de verrijzenis dat wil zeggen de overwinning van onze Heer Jezus Christus op zonde en dood.

Het evangelie volgens Johannes gaat over de ontdekking en de waarneming van het lege graf door Maria Magdalena, Petrus en de geliefde leerling Johannes. Deze passage is rijk aan betekenis. Het vertelt ons niet alleen over de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na de dood en opstanding van Jezus, het getuigt van de kracht van het geloof en de hoop die we als christenen mogen ervaren. Maria Magdalena ging vroeg in de ochtend naar het graf van Jezus en ontdekte dat de steen was weggerold en het graf leeg was. Ze was geschokt en verdrietig, en dacht dat iemand het lichaam van Jezus had gestolen. Ze haastte zich om Petrus en Johannes te waarschuwen, en samen gingen ze naar het graf om te zien wat er was gebeurd.

De apostel Johannes kwam als eerste aan bij het graf, en toen hij zag dat het leeg was, geloofde hij meteen. Hij kwam ter plekke tot inzicht. Petrus kwam daarna aan, hij ging het graf binnen en zag dat er de grafdoeken nog lagen waarin het lichaam van Jezus was gewikkeld, maar het lichaam zelf was niet aanwezig. Hij wist niet wat hij ervan moest denken.

Dit evangelie vertelt ons dat geloof niet alleen een kwestie is van zien met de ogen, maar ook van geloven zonder te zien. De geliefde leerling Johannes geloofde zonder het lichaam van Jezus te zien, en zijn geloof werd beloond. We kunnen ons afvragen hoe we zelf ons geloof kunnen verdiepen en versterken, zodat we net als de geliefde leerling kunnen geloven zonder te zien. Kunnen wij liefhebben zoals Johannes en zien met het hart?

De verrijzenis vertelt ons dat de dood niet meer het einde is! Door de verrijzenis eindigt ons leven niet met de dood, daar dat we het eeuwige leven hebben in Christus. De verrijzenis is de reden voor vreugde voor ons als christenen. Het zegt ons dat God altijd bij ons is en zal blijven, tot in de Hemel.

Moge Jezus’ verrijzenis ons inspireren om te leven als getuigen van Zijn liefde en overwinning Amen.

Zalig Pasen!

Pastoor Geudens