Boeteviering Paterskerk 4 april 2023

Evangelie volgens Johannes: 13, 21-38

  • “Een van de leerlingen van Jezus zal hem verraden; Judas.
  • De andere leerlingen van Jezus zijn in de war.
  • Petrus zal Jezus driemaal verloochenen voor de haan kraait”.

Schuldbelijdenis bij boeteviering

Heer, die alle mensen roept om als kinderen van God te leven, Heer ontferm U over ons.

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Christus, die zelf gezegd hebt dat onze zonden vergeven worden wanneer wij met spijt in ons hart om vergeving vragen, Christus ontferm U over ons.

Allen: Christus, ontferm U over ons.

Heer, die ons de H. Geest schenkt om het woord van God te begrijpen en ernaar te leven, Heer ontferm U over ons.

Allen: Heer, ontferm U over ons.

Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Allen: Amen.

Bezinning

Beste broeders en zusters,

Vanavond zijn we naar de boeteviering en de Heilige Mis gekomen in deze week; de Goede Week, om ons voor te bereiden op het lijden en de verrijzenis in de Paasnacht van onze Heer Jezus Christus. Het is een tijd van bezinning, van introspectie, van nederigheid. We zijn hier om ons te herinneren aan de woorden van Jezus, die ons heeft geleerd om elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Maar vanavond willen we ook stil staan bij degenen die Jezus hebben verraden en verloochend, en wat dat voor ons betekent.

In het Evangelie van Johannes lezen we dat Jezus met zijn leerlingen aan tafel zit en het Paasmaal viert. Het is kort voor het Joodse Pesachfeest en Jezus weet dat zijn tijd gekomen is. Hij weet dat een van zijn leerlingen Hem zal verraden en ook dat een andere leerling Hem driemaal zal verloochenen. Maar ondanks dit alles blijft Jezus vastberaden en vol vertrouwen in zijn Zending, Zijn opdracht!

Judas, een van de twaalf, zal Hem verraden. Hij zal Hem overleveren aan de leiders van de Joden. Het is een daad van verraad die ons allemaal raakt, omdat het ons doet beseffen dat zelfs degenen die het dichtst bij Jezus stonden, niet immuun waren voor zonde en zwakheid.

En dan hebben we Petrus, die zijn Heer driemaal zal verloochenen voor de haan kraait. Het is een daad van verloochening die ons eraan herinnert dat ook wij allemaal de keuze hebben om onze Heer te volgen of te verloochenen.

Laten we ons daarom vanavond afvragen: zijn er momenten geweest waarop wij onze Heer hebben verraden of verloochend? Misschien hebben wij gezondigd tegen onze naasten, of tegen onszelf door onwaarachtigheid? Misschien hebben we onszelf toegestaan om toe te geven aan de verleidingen van de wereld?

Net als Maria, Jezus’ Moeder, en op Haar machtige voorspraak, zijn we vastberaden en vol vertrouwen in onze keuze om onze Heer te volgen en Hem te eren.

Laten we daarom deze boeteviering gebruiken als een uitnodiging en een gelegenheid om onze zonden te overdenken en te betreuren, en ze straks aansluitend aan de Mis, te belijden tijdens een biechtgesprek, om onze harten te zuiveren. We mogen de liefde en barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ontvangen. Hij is vergevingsgezind!

Moge Jezus u zegenen en u leiden in uw streven naar nederigheid, berouw en… verzoening.

Amen.

Pastoor Geudens

Advertentie